Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė

1 Gruodis 2021

Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programos veikloRead more

Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programos veiklos rūšių. EUROFOUND toliau planuos ir analizuos pagrindinius aspektus, susijusius su žmonių gyvenimo sąlygų gerinimu Europoje, įskaitant informaciją apie jų gyvenimo kokybės ir visuomenės suvokimą. Kadangi COVID-19 pandemija ir po to kilusi ekonomikos krizė turėjo didelės įtakos žmonių gyvenimui, EUROFOUND toliau tirs šios krizės poveikį ES piliečiams skirtingais gyvenimo etapais.

2021–2024 m. EUROFOUND tyrimas suteiks svarbių įžvalgų apie uždavinius ir perspektyvas gyvenimo sąlygų ir gyvenimo kokybės srityje ES, taip pat apie įvairių iniciatyvų, skirtų palengvinti įvairių piliečių grupių socialinius sunkumus, reikšmę. Daugiausia dėmesio skiriama poveikiui vyresniems žmonėms ir priežiūros poreikiams, jaunimui ir jų socialinei įtraukčiai ir socialiniam judumui, taip pat skirtingoms krizės pasekmėms vyrams ir moterims .

Visoje ES teikiamos viešosios paslaugos atliko svarbią funkciją sprendžiant COVID-19 krizę, bet kartu joms kilo ir didelių sunkumų, ir jos bus vertinamos išsamiau, daugiausia dėmesio skiriant tokiems klausimams, kaip kokybė, pasiekiamumas ir prieinamumas. Kaip parodė ankstesnės išvados, krizė turėjo neproporcingą poveikį tam tikroms grupėms pagal amžių, priežiūros pareigas ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą , o EUROFOUND tai toliau analizuos.

Bendradarbiaudamas su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), EUROFOUND ketina ištirti daugialypę lyčių nelygybę, tirdamas COVID-19 krizės poveikį vyrams ir moterims dalyvavimo darbe, materialinių gyvenimo sąlygų ir gerovės prasme, siekiant nustatyti skirtumus ir įvertinti šios krizės poveikį lyčių nelygybei.

 

Viešųjų paslaugų kokybė buvo labai svarbi formuojant pasitikėjimą institucijomis šiuolaikinėje Europoje ir bus labai svarbi sprendžiant dabartines ir būsimas problemas. Kokybiškos paslaugos taip pat yra inovacijų erdvė, ypač pereinant prie skaitmeninių, aplinką tausojančių paslaugų ir ateityje pasirengiant rizikai, pavyzdžiui, pandemijai.

— Tadas Leončikas, vyresnysis mokslo tyrimų vadovas, socialinės politikos skyrius

Read less

Naujausi pakeitimai

COVID-19 poveikis jaunimui Europos Sąjungoje

Dėl ilgai trukusio atsigavimo po ekonominės krizės (2007–2013 m.) jaunimas Europos Sąjungoje buvo labiau pažeidžiamas...

Save the date: Foundation Forum 2022

In cooperation with the Irish Government, Eurofound is organising its 7th flagship Foundation Forum 2022. This one-day...

COVID-19: A turning point for convergence in health and healthcare in the EU?

The impact of COVID-19 has moved public health up the EU social policy agenda. As the EU directs its efforts towards...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė

Prenumeruoti

Suinteresuotųjų subjektų prioritetų sprendimas

Top

EUROFOUND tyrimu siekiama padėti vykdyti politikos veiksmus, kuriais sprendžiami su ES ir nacionalinio lygmens gyvenimo sąlygų ir gyvenimo kokybės uždaviniais ir galimybėmis susiję klauRead more

EUROFOUND tyrimu siekiama padėti vykdyti politikos veiksmus, kuriais sprendžiami su ES ir nacionalinio lygmens gyvenimo sąlygų ir gyvenimo kokybės uždaviniais ir galimybėmis susiję klausimai. Visų pirma, tyrimu bus stebimas COVID-19 poveikis ir kilusi ekonomikos krizė, teikiant žinių apie padėtį, tendencijas, riziką ir būdus, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas ES. EUROFOUND sutelks dėmesį į labiausiai pažeidžiamų grupių, ypač vyresnio amžiaus piliečių ir jaunimo, aktualių problemų nustatymą ir analizę. EUROFOUND taip pat informuos politikos formuotojus pateikdamas įrodymų apie tendencijas ir veiksnius, susijusius su viešųjų paslaugų teikimu, taip pat susiedamas juos su, pavyzdžiui, Europos socialinių teisių ramsčiu .

Agentūros darbo planas yra suderintas su Europos Komisijos ateinančių ketverių metų politinėmis gairėmis ir yra tiesiogiai susijęs su daugeliu pagrindinių politikos sričių, kuriomis siekiama sukurti stiprią socialinę Europą. Tyrimas ypač rems politikos iniciatyvas ir veiklą, susijusią su Europos lyčių lygybės strategijos 2020–2025 m. Jaunimo garantijų iniciatyvos vaiko garantijų sistemos ir Europos semestro bei kiekvienai šaliai skirtų rekomendacijų įgyvendinimu.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Pagrindinės politikos gairės

Top

Vadovaudamiesi pagrindinėmis EUROFOUND tyrimų išvadomis politikos formuotojai sprendžia kai kuriuos pagrindinius šios srities klausimus.

Read more

Vadovaudamiesi pagrindinėmis EUROFOUND tyrimų išvadomis politikos formuotojai sprendžia kai kuriuos pagrindinius šios srities klausimus.

 • Visuomenėje jaučiama įtampa labiausiai kenkia pasitikėjimui institucijomis, o suvokiama viešųjų paslaugų kokybė yra pagrindinis veiksnys, skatinantis labiau pasitikėti institucijomis.
 • Reikia daugiau ilgalaikės priežiūros paslaugų, užtikrinant didesnį lankstumą. Priežiūra namuose ir pagalba turėtų būti labiau prieinama, ypač tose ES valstybėse narėse, kuriose gaunamos mažiausios pajamos.
 • Galimybė greitai gauti pirminės sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir ilgalaikės priežiūros paslaugas gali paskatinti ankstyvas intervencijas ir besikeičiančių poreikių stebėjimą bei užkirsti kelią ilgalaikės priežiūros problemų išaugimui.
 • Jaunų žmonių psichikos sveikatos problemos vis didėja, nors neaišku, ar taip yra dėl didesnio sergamumo, ar dėl didesnio sąmoningumo ir diagnozavimo. Psichikos sveikata yra glaudžiai susijusi su kitomis jaunimo problemomis ir gali būti nelygybės pasekmė ir pačios nelygybės priežastis. Psichikos sveikatos problemų rizikos veiksniai yra neįgalumas ir lėtinės ligos, šeimos problemos, santykių su bendraamžiais problemos ir intensyvus socialinių tinklų naudojimas.
 • Nors pasitikėjimo ir socialinės sanglaudos lygis ES po finansų krizės apskritai atsigavo, COVID-19 atsiradimas padarė didelę įtaką gerovei šalyse, kurias labiausiai paveikė pandemija.
 • Jauni žmonės tampa labiausiai nukentėjusiais nuo izoliavimo – jie ir bedarbiai teigia patiriantys žemiausią gerovės lygį, nors nuo pandemijos pradžios padėtis šiek tiek pagerėjo. Nors nuo 2020 m. balandžio mėn. pasitenkinimas gyvenimu ir optimizmas padidėjo, jaunuoliai ir toliau jaučiasi atskirti nuo visuomenės ir jiems vis dar kyla didžiausias depresijos pavojus, o tai rodo, kad izoliavimo metu taikyti apribojimai jiems daro didesnį poveikį.
 • Toliau kylant koronaviruso bangoms bus labai svarbu imtis priemonių, kuriomis būtų mažinama bedarbių ir jaunimo psichikos sveikatos problemų rizika. Įgyvendinant politikos priemones turi būti teikiama tikslinė parama, kad darbo ieškantys asmenys galėtų atsigauti ir susidoroti su pandemijos poveikiu, taip pat turi būti užtikrinamas jaunimo visapusiškas dalyvavimas visuomenės gyvenime.
 • COVID-19 krizė susilpnino optimizmą ir labiau paveikė moterų nei vyrų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Šios žalos atitaisymas bus labai svarbus siekiant užtikrinti, kad moterys pandemijos pasekmes pajustų kuo mažiau.
 • Pagrindinis dėmesys krizės laikotarpiu turi būti skiriamas piliečių pasitikėjimo nacionalinėmis ir Europos institucijomis išlaikymui, nes COVID-19 kontrolės priemonių laikymasis labai priklauso nuo pasitikėjimo institucijomis ir mokslinėmis rekomendacijomis lygio. Padidėjęs pasitikėjimas institucijomis, apie kurį pranešė paramos priemonėmis pasinaudoję respondentai, taip pat yra aiški žinia nacionalinėms vyriausybėms ir ES.
Read less

Dabartiniai ir tęstiniai moksliniai tyrimai

Top

2021 m. EUROFOUND tęs savo tyrimus visoje Europoje, daugiausia dėmesio skirdamas COVID-19 poveikio gyvenimo sąlygoms vertinimui. Remiantis dviem ankstesniais e. apklausos „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ etapais, 2021 m. planuojamas trečias etapas.

Read more

2021 m. EUROFOUND tęs savo tyrimus visoje Europoje, daugiausia dėmesio skirdamas COVID-19 poveikio gyvenimo sąlygoms vertinimui. Remiantis dviem ankstesniais e. apklausos „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ etapais, 2021 m. planuojamas trečias etapas.

EUROFOUND paskelbs išvadas apie jaunimą ir pradinį COVID-19 poveikį jaunų žmonių ir NEET (nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo) gerovei ir užimtumo perspektyvoms, taip pat ištirs sąžiningumo ir ateities aspektus, susijusius su optimizmu ir visuomenės kokybės suvokimu. Šis tyrimas remiasi ankstesniais darbais, susijusiais su nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu, ir COVID-19 e. apklausos duomenimis.

Dėmesys bus ypač skiriamas vyresnių žmonių gyvenimo sąlygoms ir jų poreikiams, susijusiems su formaliosios bei neformalios priežiūros paslaugomis, taip pat jų gerovei, socialinės atskirties rizikai ir pajamų situacijai pandemijos metu ir iškart po jos. EUROFOUND išnagrinės priežiūros paslaugų prieinamumo ir naudojimo skirtumus, taip pat apžvelgs pasirinktus sveikatos ir priežiūros paslaugų skirtumų sprendimų pavyzdžius.

Atsižvelgiant į dėl COVID-19 atsiradusią lyčių nelygybę, EUROFOUND toliau tirs apmokamo ir nemokamo darbo, priežiūros ir namų ūkio pareigų pasiskirstymą tarp vyrų ir moterų krizės metu.

Bus nagrinėjami įvairūs pandemijos poveikio ir viešųjų paslaugų pokyčių aspektai, tokie kaip paramos užimtumui paslaugos, sveikatos ir priežiūros paslaugos, socialinė apsauga ir švietimas, pavyzdžiui, naudojimas ir teikimas, paslaugų teikėjų pasirengimas, skaitmeninių priemonių naudojimas, konsolidavimas ir finansavimas, taip pat paslaugų vartotojų pasitenkinimas ir patirtis.

Tolesniuose skirsniuose galima susipažinti su šia tema parengtais leidiniais, duomenimis ir vykdoma veikla.

Read less
 • Publications (635)
 • Data
 • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.