Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė

26 Sausis 2023

Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programos veikloRead more

Gyvenimo sąlygos ir gyvenimo kokybė yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programos veiklos rūšių. EUROFOUND toliau planuos ir analizuos pagrindinius aspektus, susijusius su žmonių gyvenimo sąlygų gerinimu Europoje, įskaitant informaciją apie jų gyvenimo kokybės ir visuomenės suvokimą. Kadangi COVID-19 pandemija ir po to kilusi ekonomikos krizė turėjo didelės įtakos žmonių gyvenimui, EUROFOUND toliau tirs šios krizės poveikį ES piliečiams skirtingais gyvenimo etapais.

2021–2024 m. EUROFOUND tyrimas suteiks svarbių įžvalgų apie uždavinius ir perspektyvas gyvenimo sąlygų ir gyvenimo kokybės srityje ES, taip pat apie įvairių iniciatyvų, skirtų palengvinti įvairių piliečių grupių socialinius sunkumus, reikšmę. Daugiausia dėmesio skiriama poveikiui vyresniems žmonėms ir priežiūros poreikiams, jaunimui ir jų socialinei įtraukčiai ir socialiniam judumui, taip pat skirtingoms krizės pasekmėms vyrams ir moterims .

Visoje ES teikiamos viešosios paslaugos atliko svarbią funkciją sprendžiant COVID-19 krizę, bet kartu joms kilo ir didelių sunkumų, ir jos bus vertinamos išsamiau, daugiausia dėmesio skiriant tokiems klausimams, kaip kokybė, pasiekiamumas ir prieinamumas. Kaip parodė ankstesnės išvados, krizė turėjo neproporcingą poveikį tam tikroms grupėms pagal amžių, priežiūros pareigas ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą , o EUROFOUND tai toliau analizuos.

Bendradarbiaudamas su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE), EUROFOUND ketina ištirti daugialypę lyčių nelygybę, tirdamas COVID-19 krizės poveikį vyrams ir moterims dalyvavimo darbe, materialinių gyvenimo sąlygų ir gerovės prasme, siekiant nustatyti skirtumus ir įvertinti šios krizės poveikį lyčių nelygybei.

Viešųjų paslaugų kokybė buvo labai svarbi formuojant pasitikėjimą institucijomis šiuolaikinėje Europoje ir bus labai svarbi sprendžiant dabartines ir būsimas problemas. Kokybiškos paslaugos taip pat yra inovacijų erdvė, ypač pereinant prie skaitmeninių, aplinką tausojančių paslaugų ir ateityje pasirengiant rizikai, pavyzdžiui, pandemijai.

— Tadas Leončikas, vyresnysis mokslo tyrimų vadovas, socialinės politikos skyrius

Read less

Naujausi pakeitimai

Citizens need clarity on Europe’s challenges

Europe faces a winter of uncertainty and potentially discontent. The cost of living is rising rapidly and the spectre...

Risk of depression runs high as Europe and its neighbours struggle with cost-of-living crisis

Two-thirds of respondents from the EU and 10 neighbouring countries reported difficulties making ends meet in the fifth...

Gyvenimas, darbas ir COVID-19 Europos Sąjungoje ir 10 ES kaimyninių šalių

2020 m. pradžioje EUROFOUND pradėta apklausa „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ siekiama nustatyti plataus masto...

Suinteresuotųjų subjektų prioritetų sprendimas

Top

EUROFOUND tyrimu siekiama padėti vykdyti politikos veiksmus, kuriais sprendžiami su ES ir nacionalinio lygmens gyvenimo sąlygų ir gyvenimo kokybės uždaviniais ir galimybėmis susiję klauRead more

EUROFOUND tyrimu siekiama padėti vykdyti politikos veiksmus, kuriais sprendžiami su ES ir nacionalinio lygmens gyvenimo sąlygų ir gyvenimo kokybės uždaviniais ir galimybėmis susiję klausimai. Visų pirma, tyrimu bus stebimas COVID-19 poveikis ir kilusi ekonomikos krizė, teikiant žinių apie padėtį, tendencijas, riziką ir būdus, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas ES. EUROFOUND sutelks dėmesį į labiausiai pažeidžiamų grupių, ypač vyresnio amžiaus piliečių ir jaunimo, aktualių problemų nustatymą ir analizę. EUROFOUND taip pat informuos politikos formuotojus pateikdamas įrodymų apie tendencijas ir veiksnius, susijusius su viešųjų paslaugų teikimu, taip pat susiedamas juos su, pavyzdžiui, Europos socialinių teisių ramsčiu .

Agentūros darbo planas yra suderintas su Europos Komisijos ateinančių ketverių metų politinėmis gairėmis ir yra tiesiogiai susijęs su daugeliu pagrindinių politikos sričių, kuriomis siekiama sukurti stiprią socialinę Europą. Tyrimas ypač rems politikos iniciatyvas ir veiklą, susijusią su Europos lyčių lygybės strategijos 2020–2025 m. Jaunimo garantijų iniciatyvos vaiko garantijų sistemos ir Europos semestro bei kiekvienai šaliai skirtų rekomendacijų įgyvendinimu.

Read less

Pagrindinės politikos gairės

Top

Living conditions quality of life infographic
Infografikas

Vadovaudamiesi pagrindinėmis EUROFOUND tyrimų išvadomis politikos formuotojai sprendžia kai kuriuos pagrindinius šios srities klausimus.

 • Visuomenėje jaučiama įtampa labiausiai kenkia pasitikėjimui institucijomis, o suvokiama viešųjų paslaugų kokybė yra pagrindinis veiksnys, skatinantis labiau pasitikėti institucijomis.
 • Reikia daugiau ilgalaikės priežiūros paslaugų, užtikrinant didesnį lankstumą. Priežiūra namuose ir pagalba turėtų būti labiau prieinama, ypač tose ES valstybėse narėse, kuriose gaunamos mažiausios pajamos.
 • Galimybė greitai gauti pirminės sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir ilgalaikės priežiūros paslaugas gali paskatinti ankstyvas intervencijas ir besikeičiančių poreikių stebėjimą bei užkirsti kelią ilgalaikės priežiūros problemų išaugimui.
 • Jaunų žmonių psichikos sveikatos problemos vis didėja, nors neaišku, ar taip yra dėl didesnio sergamumo, ar dėl didesnio sąmoningumo ir diagnozavimo. Psichikos sveikata yra glaudžiai susijusi su kitomis jaunimo problemomis ir gali būti nelygybės pasekmė ir pačios nelygybės priežastis. Psichikos sveikatos problemų rizikos veiksniai yra neįgalumas ir lėtinės ligos, šeimos problemos, santykių su bendraamžiais problemos ir intensyvus socialinių tinklų naudojimas.
 • Nors pasitikėjimo ir socialinės sanglaudos lygis ES po finansų krizės apskritai atsigavo, COVID-19 atsiradimas padarė didelę įtaką gerovei šalyse, kurias labiausiai paveikė pandemija.
 • Jauni žmonės tampa labiausiai nukentėjusiais nuo izoliavimo – jie ir bedarbiai teigia patiriantys žemiausią gerovės lygį, nors nuo pandemijos pradžios padėtis šiek tiek pagerėjo. Nors nuo 2020 m. balandžio mėn. pasitenkinimas gyvenimu ir optimizmas padidėjo, jaunuoliai ir toliau jaučiasi atskirti nuo visuomenės ir jiems vis dar kyla didžiausias depresijos pavojus, o tai rodo, kad izoliavimo metu taikyti apribojimai jiems daro didesnį poveikį.
 • Toliau kylant koronaviruso bangoms bus labai svarbu imtis priemonių, kuriomis būtų mažinama bedarbių ir jaunimo psichikos sveikatos problemų rizika. Įgyvendinant politikos priemones turi būti teikiama tikslinė parama, kad darbo ieškantys asmenys galėtų atsigauti ir susidoroti su pandemijos poveikiu, taip pat turi būti užtikrinamas jaunimo visapusiškas dalyvavimas visuomenės gyvenime.
 • COVID-19 krizė susilpnino optimizmą ir labiau paveikė moterų nei vyrų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Šios žalos atitaisymas bus labai svarbus siekiant užtikrinti, kad moterys pandemijos pasekmes pajustų kuo mažiau.
 • Pagrindinis dėmesys krizės laikotarpiu turi būti skiriamas piliečių pasitikėjimo nacionalinėmis ir Europos institucijomis išlaikymui, nes COVID-19 kontrolės priemonių laikymasis labai priklauso nuo pasitikėjimo institucijomis ir mokslinėmis rekomendacijomis lygio. Padidėjęs pasitikėjimas institucijomis, apie kurį pranešė paramos priemonėmis pasinaudoję respondentai, taip pat yra aiški žinia nacionalinėms vyriausybėms ir ES.
Read less

Dabartiniai ir tęstiniai moksliniai tyrimai

Top

2022 m. šioje srityje daugiausia dėmesio bus skiriama COVID-19 poveikio gyvenimo sąlygoms vertinimui. Planuojama atlikti tolesnę analizę remiantis ankstesnių e. apklausos „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ etapų 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. medžiaga.

Read more

2022 m. šioje srityje daugiausia dėmesio bus skiriama COVID-19 poveikio gyvenimo sąlygoms vertinimui. Planuojama atlikti tolesnę analizę remiantis ankstesnių e. apklausos „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ etapų 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. medžiaga.

EUROFOUND užbaigs šiuo metu atliekamą COVID-19 poveikio tyrimą vyresnio amžiaus asmenims bei vyrams ir moterims. Darbas tiriant lyčių atskirtį bus koordinuojamas su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE). Be to, bus baigtas viešųjų tarnybų prisitaikymo teikti paslaugas pandemijos laikotarpiu tyrimas.

Remdamasis ankstesnio darbo rezultatais, EUROFOUND tirs kartų dinamiką laikui bėgant, daugiausia dėmesio skirdamas tam, kaip pandemija galėjo skirtingai paveikti įvairių amžiaus grupių sveikatos būklę, dalyvavimą darbo rinkoje, gyvenimo kokybę ir finansinius poreikius tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Tai papildys politikos priemonių, taikomų ES ir nacionaliniu lygmenimis siekiant sumažinti ekonominį ir socialinį krizės poveikį skirtingoms amžiaus grupėms, analizė.

EUROFOUND išnagrinės įvairių gyventojų grupių pajamų ir būsto išlaidų sąsają. Bus analizuojamos būsto įperkamumo socialinės pasekmės ir netinkamo būsto poveikis gyvenimo sąlygoms, remiantis EUROFOUND e. apklausos duomenimis ir kitais duomenų šaltiniais. EUROFOUND nagrinės būsto politiką COVID-19 aplinkybėmis, analizuos nuomos ir hipotekos įmokų įšaldymą ir iškeldinimą, taip pat iniciatyvas, kuriomis siekiama suteikti įperkamą ir tinkamą būstą grupėms, kurioms būsto išlaidų našta turi didelį poveikį.

Tolesniuose skirsniuose galima susipažinti su šia tema parengtais leidiniais, duomenimis ir vykdoma veikla.

Read less
 • Publications (666)
 • Data
 • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.