Konvergencijos Europos Sąjungoje stebėsena

11 December 2019

Europos Sąjunga siekia ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, subalansuoto ekonomikos augimo ir didėjančios ekonominės konvergencijos. Pastaruosius dešimtmečius konvergencijos tendencijos valstybėse narėse buvo formuojamos ir ekonominėje, ir socialinėje srityje. Dėl krizės šių tendencijų vystymasis sustojo, o nuo 2008 m. Europos Sąjungos valstybių narių rodikliams įtakos turėjo susilpnėję ar skirtingi modeliai. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Konvergencijos Europos Sąjungoje stebėsena

Skirtingų valstybių narių rodikliai ir jose didėjanti nelygybė kelia bendrą susirūpinimą dėl įvairių priežasčių. Pirma, dėl to, kad jie neatitinka lūkesčio, jog stiprėjant Europos integracijai didėja ir sanglauda nacionaliniu bei visos Europos lygmenimis. Antra, dėl to, kad dėl jų tarp piliečių gali atsirasti socialinio neteisingumo ir neteisybės jausmas, kuris pakurstytų antieuropietiškas nuotaikas ir pakenktų Europos projektui.

Kad būtų įgyvendintos reikiamos iniciatyvos ir įvertintas jų veiksmingumas siekiant didėjančios konvergencijos tikslo, politikos formuotojams reikalingi skirtingų tendencijų ir dinamikos tiek pačiose valstybėse narėse, tiek tarp jų įrodymai. Svarbu žinoti, ar yra šios tendencijos ir ar jos įspėja apie bendrą gyvenimo ir darbo sąlygų pablogėjimą, ar ne, taip pat ar valstybių narių ar regionų grupės vis labiau tolsta viena nuo kitos ir ar kai kurių grupių rodikliai nukreipti skirtingomis kryptimis. 

 

2017 m. Fondo forumas

Fondo forumas – 2017 m. lapkričio 14–15 d. Dublino pilyje, esančioje Dubline, Airijoje, vykęs svarbiausias EUROFOUND renginys. 200 aukšto lygio dalyvių iš Europos ir kitų šalių siekė aptarti įvairias konvergencijos perspektyvas Europoje ir jos ryšį su Europos socialinių teisių ramsčiu. Kadangi ekonominis ir socialinis aspektai yra neatsiejami vienas nuo kito, daugiausia dėmesio buvo skiriama didėjančiai gyvenimo ir darbo sąlygų, įskaitant užimtumą, konvergencijai.

Žr. Forumo pranešimai, informaciniai dokumentai ir programa

 

Didėjanti ekonominė ir socialinė konvergencija yra laikoma bendru ekonominės ir pinigų sąjungos bei apskritai Europos Sąjungos tikslu. Siekdama socialinį elementą integruoti į savo pagrindines politikos priemones, 2017 m. lapkričio mėn. Komisija oficialiai paskelbė apie Europos socialinių teisių ramstį. Šis ramstis – vienas iš Komisijos esamos politikos prioritetų, todėl jis yra „naujojo visos Europos konvergencijos proceso kelrodis“.

EUROFOUND veikla

Didžiausią dėmesį skirdamas valstybių narių ir regionų išvadoms ir veiklos rezultatams, EUROFOUND stebi valstybių narių konvergenciją šiose srityse: socialinių ir ekonominių veiksnių, užimtumo, darbo sąlygų ir gyvenimo sąlygų. Socialinių ir ekonominių veiksnių srityje bus atliekamas tikros konvergencijos tyrimas, t. y. bus nagrinėjamas BVP vienam gyventojui ir kiti makroekonominiai kintamieji, taip pat galimybė gauti įvairias paslaugas ir socialinę apsaugą.

Užimtumo konvergencija bus analizuojama pirmiausia atsižvelgiant į dalyvavimo darbo rinkoje raidą pagal Eurostato duomenis.

Konvergencijos darbo sąlygų srityje tyrinėjimas bus pagrįstas darbo vietos kokybės, vertinamos vadovaujantis Europos darbo sąlygų tyrimu ir kitais statistikos šaltiniais, samprata.

Gyvenimo sąlygų tyrime bus pateikti objektyvūs ir subjektyvūs rodikliai, įskaitant duomenis, gautus atlikus Europos gyvenimo kokybės tyrimą, ir bus nagrinėjamos visuomenės kokybės, gyvenimo sąlygų ir bendros gerovės temos.

Konvergencijos analizėje taip pat bus apsvarstyti įvairūs laikotarpiai (nuo trumpalaikių iki ilgalaikių tendencijų) ir, jei aktualu ir įmanoma, analizė bus suskirstyta pagal lytis ir amžiaus grupes, kad būtų perteiktos skirtingos tendencijos visuomenėje.

Tyrimų veikla yra organizuojama pagal tris pagrindines kryptis. Pirma, stebimos naujausios panašios ir skirtingos tendencijos bei veiklos rezultatai minėtose tyrimų srityse tarp valstybių narių ir jų viduje. Tada, taikant visa apimantį požiūrį, tiriamąja veikla siekiama suprasti šių tendencijų priežastis. Tai apims institucinių, makro ir mikro lygmens ypatybių analizę. Galiausiai tyrimų metu bus gauti įrodymai, kurie bus panaudoti aptariant iniciatyvas ir galimybes skatinti Europos lygmens ekonominę ir socialinę konvergenciją.

Remdamasis kitų tarptautinių organizacijų patirtimi EUROFOUND nagrinėja galimybę sujungti rodiklius ir sukurti suminius rodiklius. Atliekant analizes, pagrįstas ankstesniais darbais, bus apsvarstyta galimybė sugrupuoti šalis ar regionus siekiant suprasti jų skirtumus.

Ongoing work

  • Progress in convergence on working conditions
  • State of play: Convergence in 2019
  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Highlights (10)

Visi (30)

Publications (21)

News (4)

Events (5)