Struktūrinių pokyčių stebėjimas ir restruktūrizavimo valdymas

13 December 2019

Ekonomikos struktūriniai pokyčiai daro didelį poveikį Europos darbo rinkoms ir užimtumui. Gyvybingai ekonomikai dinamiškumas yra būtinas, tačiau darbo praradimas gali būti reikšmingas įvykis gyvenime, o restruktūrizavimo procesai turėtų padėti kuo labiau sumažinti tokių pokyčių padarinius darbuotojams.

Politikos formuotojams reikalingos įžvalgos apie darbo rinkų raidą, siekiant užtikrinti, kad darbuotojai turėtų įgūdžių, kurių darbdaviams reikia dabar ir reikės ateityje. Be to, būtina politika, kuri padėtų spręsti tokius klausimus kaip mažėjanti darbo jėgos pasiūla ir darbuotojų perkėlimas iš nuosmukį patiriančių pramonės sektorių.

Strategijoje „Europa 2020“ Europos Komisija įsipareigojo „skatinti sunkumų patiriančių sektorių restruktūrizavimą, kad jie pereitų prie veiklos, orientuotos į ateitį, sparčiai perkeliant įgūdžius į besiformuojančius sparčiai augančius sektorius ir rinkas“. Konkrečiausia su restruktūrizavimu susijusi Europos užimtumo politikos priemonė yra Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, iš kurio teikiama parama žmonėms, netenkantiems darbo dėl didelių globalizacijos nulemtų struktūrinių pokyčių.

Eurofound veikla

Eurofound stebi ir analizuoja struktūrinių pokyčių poveikį Europos darbo rinkoms. Jis visų pirma siekia rasti atsakymus į esminį klausimą – kuriose srityse užimtumas auga, o kuriose mažėja. Eurofound nagrinėja įvairius šio klausimo aspektus, tokius kaip sektorius, profesija ir darbo sutartis. Be to, į šį klausimą jis atsako ir vertindamas darbo vietų kokybės aspektą; pavyzdžiui, jei daroma prielaida, kad darbo užmokestis yra darbo vietos kokybę atspindintis veiksnys, siekiama išsiaiškinti, ar naujos darbo vietos yra kuriamos gerai, vidutiniškai ar menkai apmokamuose užimtumo sektoriuose. Svarbi šios veiklos sritis yra susijusi su informacijos apie restruktūrizavimo poveikį užimtumui rinkimu; tai suteikia galimybę fiksuoti ir nagrinėti įvairiapuses restruktūrizavimo veiklos visoje Europoje tendencijas.

Eurofound parengė dvi priemones, kad suinteresuotieji subjektai gautų svarbiausią informaciją, įžvalgų bei analizę ir galėtų planuoti darbo rinkos pokyčius, taip pat kurti politiką, kuri padėtų įgyvendinti Europos užimtumo tikslus.

Europos restruktūrizavimo stebėjimo centras (ERM) yra išskirtinis žinių apie restruktūrizavimą šaltinis, pateikiantis įvairios informacijos, kuri kaupiama jo restruktūrizavimo procesų, nacionalinių viešojo sektoriaus paramos priemonių ir teisės aktų, taip pat restruktūrizavimo procesų atvejų tyrimų duomenų bazėse.

Europos darbo vietų stebėjimo centras (EJM) visų pirma stebi ir analizuoja Europos užimtumo struktūros pokyčius pagal profesijas ir sektorius, taip pat vertina tokius aspektus kaip lytis, darbo sutarties tipas, išsilavinimas ir pilietybė. Jis kokybiškai įvertina šiuos pokyčius panaudodamas įvairius darbo vietų kokybės rodiklius (darbo užmokesčio, kvalifikacijos ir išsilavinimo), iš kurių galima spręsti, ar užimtumo kokybė

  • didėja (daugėja aukštos kokybės darbo vietų),
  • mažėja (daugėja menkos kokybės darbo vietų),
  • yra veikiama poliarizacijos (daugėja darbo vietų abiejuose kokybės spektro poliuose ir mažėja vidutinės kokybės darbo vietų).

Svarbiausias indėlis

ERM neseniai įvertino darbo vietų perkėlimo iš Europos į kitas šalis ir į kitas šalis perkeltų darbo vietų sugrąžinimo į Europą procesų poveikį užimtumui. Taip pat nagrinėtas darbo vietų kūrimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ), taip pat valdžios institucijų pastangos skatinti užimtumą šios kategorijos įmonėse.

EJM analizuoja užimtumo struktūros pokyčius ir aprašo pastarojo meto tendencijas, taip pat procesus nagrinėja iš ilgalaikės ir globalinės perspektyvos.

Restruktūrizavimo ištekliai

Ongoing work

 

Highlights (12)

Visi (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)