Gyvenimo kokybė ir viešosios paslaugos

19 December 2019

Gyvenimo kokybė yra plati sąvoka, apimanti keletą skirtingų aspektų. Ji susijusi tiek su objektyviais veiksniais, kaip antai sveikata, darbo statusu ir gyvenimo sąlygomis, tiek su subjektyviu asmens gyvenimo aplinkybių ir visuomenės kokybės sampratos vertinimu. Viešųjų paslaugų prieinamumas ir kokybė yra svarbūs gyvenimo kokybę lemiantys veiksniai. Tokiomis paslaugomis, įskaitant sveikatos ir priežiūros paslaugas, švietimą ir aprūpinimą būstu, grindžiama socialinė apsauga, sanglauda bei įtrauktis, taip pat jos yra glaudžiai susijusios su pasitikėjimo šalies valdžia ir institucijomis lygiu.

Atsižvelgiant į tai, šiandienos politikos formuotojams kyla dideli iššūkiai, susiję su finansų krizės padariniais, visuomenės senėjimu, judumu bei migracija Europos Sąjungoje. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas yra pavyzdinė Komisijos strategijos „Europa 2020“ iniciatyva, kurioje nustatyti plataus užmojo tikslai skurdo mažinimo srityje. Socialinės investicijos taip pat yra reikalingos norint padėti piliečiams visapusiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje. Socialinių investicijų dokumentų rinkinys skatina veiksmingesnę ir našesnę socialinę politiką, taip pat efektyvesnes aktyvias įtraukties strategijas valstybėse narėse. 2017 m. balandžio mėn. Europos Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramsčio dokumentų rinkinį, kuriame numatyti su galimybe naudotis viešosiomis paslaugomis ir su tokių paslaugų kokybe susiję principai bei teisės, atsižvelgiant į lygių galimybių ir socialinės apsaugos bei įtraukties aspektus.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Gyvenimo kokybė ir viešosios paslaugos

Eurofound veikla

Per pastaruosius keturis dešimtmečius Eurofound tyrė ir analizavo daugelį iš šių klausimų. Jis renka duomenis iš visos Europos apie įvairius gyvenimo kokybės aspektus, kaip antai: gyvenimo lygis, sveikata, subjektyvi gerovė, šeima, socialinė atskirtis, priežiūra, taip pat profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, aprūpinimas būstu ir gyvenimo aplinka, viešosios paslaugos ir visuomenės kokybė.

Svarbiausias indėlis

Vykdydamas Europos gyvenimo kokybės tyrimą (EGKT) Eurofound renka suderintus ir visapusiškai palyginamus duomenis apie Europos Sąjungos piliečių ir šalių kandidačių gyventojų gyvenimo sąlygas ir gyvenimo kokybę nuo 2003 m. Keturi iki šiol surengti tyrimai suteikia išsamios informacijos apie įvairių socialinių ekonominių grupių gyvenimo kokybę.

Trečiojo etapo tyrimų analizėje (2012) pateikiama tuometinio krizės poveikio apžvalga, taip pat žinios apie gyvenimo kokybės tendencijas nuo 2003 m. Analizės rezultatai suteikia papildomų įžvalgų apie konkrečius aspektus, tokius kaip subjektyvi gerovė arba socialinė nelygybė, taip pat apie problemas, su kuriomis susiduria konkrečios grupės, įskaitant jaunimą arba vyresnius nei 50 metų amžiaus darbuotojus.

Atskiri tyrimo projektai, taip pat EGKT analizė tapo pagrindu Eurofound ataskaitoms įvairiais susijusiais klausimais, kaip antai: ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, netinkamas aprūpinimas būstu ir kaip dalinis išėjimas į pensiją gali padėti pratęsti profesinį gyvenimą.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (13)

Visi (398)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (27)