Gyvenimo kokybė ir visuomenės kokybė

28 Rugsėjis 2020

Žmonių gerovei ir gyvenimo kokybei įtakos turi ne tik individualios aplinkybės ir sąlygos, bet ir visRead more

Žmonių gerovei ir gyvenimo kokybei įtakos turi ne tik individualios aplinkybės ir sąlygos, bet ir visuomenės kokybė. Pastaraisiais metais europiečiai praneša apie mažėjantį pasitikėjimą visuomene ir institucijomis, apie įvairią įtampą visuomenėje, ekonominį bei socialinį nesaugumą, taip pat apie suvokiamą nelygybę ir nepakankamą teisingumą.

Atsižvelgiant į tai, kad politikos formuotojai ieško veiksmingų būdų gerinti europiečių gyvenimo kokybę ir keisti palankių sąlygų neturinčių visuomenės grupių padėtį, labai svarbu turėti patikimų duomenų apie konkrečias socialines grupes.

2013 m. Europos Komisijos paskelbtas Socialinių investicijų dokumentų rinkinys yra ES socialinės politikos atsakas į krizę, siekiant padėti kurti teisingesnę ir įtraukesnę visuomenę. Jame valstybės narės raginamos didinti socialines investicijas ir geriau panaudoti savo socialinį biudžetą prisitaikant prie ekonominių bei demografinių iššūkių ir ypatingą dėmesį skirti aktyvioms įtraukties strategijoms. 2017 m. balandžio mėn. paskelbtame Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl socialinio Europos aspekto taip pat nurodyta, kaip būtų galima išsaugoti dabartinį gyvenimo lygį ir skatinti didesnę vienybę Europos šalių visuomenėse.

Read less

Recent updates

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...

Watch the webinar: How COVID-19 affects Europeans and the EU labour market

The International Labour Organization (ILO) and Eurofound were pleased to welcome you to their joint webinar on 25 June...
Top

Eurofound veikla

Read more

Eurofound veikla

Nuo 2003 m. Eurofound kas ketverius metus rengia Europos gyvenimo kokybės tyrimą (EGKT), per kurį renka atitinkamus duomenis.

Svarbiausias indėlis

Eurofound vertina tiek objektyvius, tiek subjektyvius gyvenimo kokybės aspektus. 2012 m. surengtame trečiajame EGKT nagrinėtas krizės poveikis ir tendencijos per laikotarpį nuo 2003 m., taip pat nustatyti nauji socialinės pažangos rodikliai. Visų pirma tyrime analizuota, kaip europiečiai supranta savo visuomenės kokybę, vertinant pasitikėjimą žmonėmis bei institucijomis ir numanomą įtampą tarp socialinių grupių, įskaitant turtinguosius ir vargšus, vadovus ir darbuotojus, etnines ir religines grupes. Be to, Eurofound pateikia žinių apie darbuotojų ir globėjų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir apie priežiūros pareigų poveikį užimtumui, darbui ir gyvenimo kokybei.

Pasinaudodama ne tik EGKT, bet ir kitais šaltiniais, agentūra nagrinėja konkrečių grupių, visų pirma jaunimo ir vyresnių nei 50 metų gyventojų, socialines aplinkybes, ir vykdydama tyrimus vertina novatoriškas politikos iniciatyvas, skirtas padėti jiems dalyvauti visuomenės gyvenime. Be to, tiriami skirtumai tarp miesto ir kaimo vietovių gyvenimo kokybės, vertinant tokius klausimus kaip socialinė atskirtis, gyvenimo sąlygos ir pasitikėjimas vietos valdžia. Eurofound taip pat informuoja apie pasitikėjimą nacionalinėmis ir Europos politinėmis institucijomis ir apie dalyvavimą visuomeniniame gyvenime per krizę.

Remiantis naujais keturių EGKT duomenimis, dabartinėje Eurofound tyrimų programoje sujungiami individualūs bei visuomeniniai lygmenys ir subjektyvūs bei objektyvūs aspektai. Ši informacija Eurofound suteikia galimybę pateikti pagrindinių gerovės ir gyvenimo sąlygų pokyčių nuo 2003 m. apžvalgą, ypatingą dėmesį sutelkiant į skirtingų kartų atstovų gyvenimo kokybės skirtumus. Analizė visų pirma yra sutelkta į vietos lygmens gyvenimo kokybės veiksnius, kurie nebuvo nagrinėti ankstesniuose gerovės tyrimuose, kaip antai:

  • bendruomenės įsitraukimo į veiklą būdai;
  • paslaugų ir socialinės infrastruktūros organizavimo būdai;
  • būsto kokybė;
  • vietos aplinkos sauga.

Visuomenės kokybės srityje Eurofound toliau nagrinės socialinės sanglaudos ir socialinės įtampos aspektus. Jis vertins, kaip kinta pasitikėjimas nacionalinėmis institucijomis ir kitais žmonėmis, taip pat analizuos socialinio bei ekonominio nesaugumo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime tendencijas. Eurofound siekia nustatyti, kiek šie klausimai aktualūs rengiant atitinkamą politiką, ir apibrėžti politikos formuotojų informacijos poreikius.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (159)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society