Ad-hoc informācijas pieprasījumi

Pastāvīgu ekonomisko un sociālo pārmaiņu apstākļos Eurofound jāspēj reaģēt uz politikas veidotāju jaunām un augošām vajadzībām pēc informācijas. Eurofound virzoties uz to, lai palielinātu pēc pieprasījuma veikto pētījumu un pakalpojumu apjomu tās galvenajām ieinteresēto personu grupām, reaģēšana uz galveno ieinteresēto personu informācijas pieprasījumiem ir viens no darbības pamatvirzieniem Eurofound jaunajā plānošanas periodā 2017.–2020. gadam.

Dokumentu veidi

Šis darbs ietver publikāciju izstrādi par atlasītām tēmām dažādos formātos:

  • pielāgoti ziņojumi;
  • pētījumi, ko veic, atbildot uz ieinteresēto personu vaicājumiem;
  • informatīvi dokumenti;
  • materiāla sagatavošana publikācijām;
  • pēc savas iniciatīvas sagatavoti ziņojumi un dokumenti;
  • ieinteresēto personu apmaksāti ziņojumi.

Pielāgotu ziņojumu pamatā ir Eurofound rīcībā esošo datu avotu, piemēram, pētījumu datu kopu, sākotnējā analīze vai arī konkrētā jomā Eurofound iepriekšējo pētījumu kopsavilkumi.

Skatiet  ad-hoc ziņojumu pilnu sarakstu

Pakalpojuma mērķi

Šā pakalpojuma pamatmērķi ir nodrošināt ātrumu, elastīgumu, kvalitāti un lietpratību pielāgotu ievaddatu sniegšanā, lai izpildītu konkrētas Eurofound ieinteresēto personu vajadzības, un nodrošinātu pierādījuma materiālu par neparedzētiem jautājumiem, kad vajadzīga politiska rīcība. Konkrēta pieprasījuma izpilde ir atkarīga no datu pieejamības.

Pieprasījumi tiek labprāt gaidīti no sociālo partneru organizācijām Eiropas un valstu līmenī, dalībvalstu valdībām, izmantojot ES Padomes prezidentūras starpniecību, kā arī no ES iestādēm. Pieprasījumu izpildē tiks izmantota selektīva pieeja, pamatojoties uz pieprasījumu būtiskumu un politisko nozīmīgumu, un resursu pieejamību.

Papildu informācija

  • Kontaktinformācija: Donald Storrie, galvenais pētnieks — koordinators