Ieinteresētās personas un partneri

Eurofound misija ir nodrošināt zināšanas, lai palīdzētu uzlabot sociālo, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku. Lai gan Eurofound uzdevumu izpilde un darbs tiek vadīti galvenokārt ES līmenī, tam vairākās jomās ir saiknes ar dalībvalstīm.

Eurofound valdes locekļus ieceļ no tiem kandidātiem, kurus izvirzījušas valdības un sociālo partneru organizācijas dalībvalstīs. Trīs valdes locekļi pārstāv Eiropas Komisiju, un vienu neatkarīgo ekspertu ieceļ Eiropas Parlaments. Valdei palīdz astoņu locekļu izpildkomiteja , kuras sastāvā ir valdes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki, triju grupu (valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju) koordinatori un viens Eiropas Komisijas pārstāvis.

ES iestādes, valdības un sociālie partneri ir Eurofound produktu un pakalpojumu prioritārās mērķgrupas. Būtiska Eurofound komunikācijas stratēģijas daļa ir vērsta uz to, lai šīm ieinteresētajām personām nodrošinātu datus un pakalpojumus, kas tām palīdz pildīt savus uzdevumus. Šī sadarbība var izpausties kā pielāgoti ziņojumi , pamatojoties uz esošajiem Eurofound datiem.

ES iestādes un struktūras

Eurofound attiecības ar iestādēm ir dinamiskas, un tās veidojas gan ar formālu (institucionālu), gan neformālu saišu starpniecību. Eurofound ir autonoma ES aģentūra, kas ietilpst ES struktūru kopumā. Tā ir arī ES aģentūru tīkla dalībniece.

Aģentūra ir parakstījusi sadarbības nolīgumus ar šādām piecām radniecīgām aģentūrām:

  • Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs ( Cedefop),
  • Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ( EIGE),
  • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ( EU-OSHA),
  • Eiropas Izglītības fonds (ETF),
  • Pamattiesību aģentūra (FRA).

Šie nolīgumi tiek īstenoti ar gada rīcības plānu starpniecību un ir pamats datu avotu apmaiņai un kopīgām iniciatīvām pētniecības, pasākumu un darbības sistēmu jomā.

Eiropas Komisija iesaistās Eurofound pārvaldībā, darbojoties Eurofound valdē, kur tai ir svarīga loma darba programmu pieņemšanā. Eiropas Parlaments ieceļ valdē neatkarīgu ekspertu bez balsstiesībām.

Eurofound sadarbība ar ES Padomi galvenokārt notiek, iesaistoties tās prezidentūras programmās un nodrošinot speciālās zināšanas, runātājus un citu atbalstu prezidentūras pasākumiem. Tiek organizēti arī kopīgi pasākumi ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju .

Eurofound uztur biroju Briselē, lai varētu atrasties ciešā kontaktā ar ES iestādēm. Plašākai informācijai sazinieties ar Briseles sadarbības biroju .

Valdības

Katrai dalībvalstij ir valdības pārstāvis valdē — parasti ierēdnis no ministrijas, kuras pārziņā ir nodarbinātība vai sociālās lietas.

Tā kā valde pieņem Eurofound darba programmas un ierosina tās budžetu, dalībvalstu valdībām ir būtiska ietekme uz Eurofound darbību. Dalībvalstu valdības visas kopā (kā ES Padome) ir izveidojušas Eurofound un turpina to finansēt no ES vispārējā budžeta līdzekļiem.

Sociālie partneri

Eurofound uzdevums ir sniegt atbalstu Komisijai, citām Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem nolūkā izveidot un īstenot rīcībpolitikas attiecībā uz dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, izstrādāt nodarbinātības politikas risinājumus un veicināt dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Šajā nolūkā Eurofound vairo un izplata zināšanas, sniedz datus un pakalpojumus rīcībpolitikas izstrādei, tostarp uz pētījumiem balstītus secinājumus, un veicina zināšanu apmaiņu starp Savienību un valstu rīcībspēkiem.

Katras dalībvalsts sociālās partnerības abām pusēm ir pārstāvji valdē, un tas nodrošina ES sociālo partneru attiecību sistēmu un kultūru daudzveidības atspoguļojumu. Sociālo partneru Eiropas organizāciju pārstāvji koordinē grupu darbu un piedalās valdes sanāksmēs.

Citi

Eurofound sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, piemēram, Starptautisko Darba organizāciju ( SDO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju ( OECD). Šī sadarbība var izpausties kā ieguldījums ziņojumu sagatavošanā vai kopīgu pasākumu organizēšana.

Eurofound sadarbojas arī ar pilsonisko sabiedrību tās dažādajās izpausmēs (piemēram, ar trīspusējām struktūrām, nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, un akadēmiskajām aprindām). Akadēmiskās un pētniecības aprindas ir svarīgas Eurofound zināšanu izmantotājas. Turklāt pētnieki un citi akadēmisko aprindu pārstāvji bieži tiek izraudzīti (atklātā procedūrā) praktisku pētījumu veikšanai Eurofound uzdevumā.