BUJ

Eurofound tīmekļa vietne piedāvā lietotājiem iespēju piekļūt informācijai, ko var meklēt pēc temata, nozares, valodas vai valsts un kas pamatojas uz attiecīgiem datiem un analīzi, ko nodrošina visas Eurofound aptaujas un novērošanas centri, kā arī Eurofound paralēli veikti padziļināti pētījumi. Šī vietne ir optimizēta lietošanai planšetdatoros un viedtālruņos, kā arī datoros.

Ko dara Eurofound?

Eurofound ir trīspusēja Eiropas Savienības aģentūra, un tā uzņemas veikt salīdzinošus, neatkarīgus pētījumus, kuri aplūko praktisko pieredzi un identificē faktorus, kas nepieciešami veiksmīgām pārmaiņām sociālajā, nodarbinātības un ar darbu saistīto politiku jomā.

Lai iegūtu informāciju par Eurofound pētniecības un komunikācijas aktivitātēm, pašreizējām darba programmām, gada pārskatiem, jaunākajām Eiropas mēroga aptaujām un citiem monitoringa līdzekļiem, skatiet mūsu sadaļu "Ko mēs darām".

Eurofound nepiedāvā konsultācijas iedzīvotājiem un nevar sniegt konsultācijas par nosacījumiem un tiesībām, kas attiecas uz Eiropas Savienībā dzīvojošām un strādājošām personām. Taču Jūs varat atrast nepieciešamo informāciju Eiropas Savienības tīmekļa portālā un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta sadaļā.

Eurofound pamatdarbība ir gan pētniecība, gan šīs pētniecības rezultātu izziņošana. Tā īsteno pētniecības un attīstības projektus, lai nodrošinātu datus un analīzi, kas nepieciešami, lai informētu un sniegtu atbalstu ES politikas par darba un dzīves apstākļiem veidošanā. Eurofound rīcībā ir ekspertu tīkls visā Eiropā, kuri veic pētījumus savā vārdā, tostarp novērtējot pašreizējo situāciju valstī, sagatavojot konkrētu piemēru pētījumus (EMCC piemēru pētījumi, EurWORK piemēru pētījumi) un valstu ziņojumus, un veicot aptaujas.

Tās pētniecības bāzes daļa ir vairāki Eurofound uzturēti uzraudzības instrumenti:

Eurofound ir organizēts?

Lai iegūtu informāciju par Eurofound valdes un daudznacionālā kolektīva sastāvu, kā arī ieinteresētajām personām un partneriem, skatiet sadaļu “Kas mēs esam”.

Papildus galvenajai mītnei Dublinā Eurofound uztur arī Briseles Sadarbības biroju, kuram ir divkāršs uzdevums – stiprināt Eurofound pētījumu pamanāmību un ietekmi ES līmenī un uzraudzīt politikas veidošanas norises.

Kāda ir Eurofound pieeja savai darbībai?

Reizi četros gados Eurofound pārskata savu stratēģiju un darbam piešķiramo ievirzi un pēc plašas apspriešanās sagatavo daudzgadu darba programmu. Šī programma tiek pieņemta pēc detalizētas apspriešanas Eurofound valdi veidojošo grupu starpā un pēc konsultēšanās ar ES iestādēm.

Pašreizējā plānošanas dokumentā aprakstīts darbs, ko Eurofound plāno veikt 2017.–2020. gadu periodā. Tajā izklāstīta politika un programmas institucionālais konteksts, aprakstīta daudzgadu programmu četru gadu periodam un izklāstīta darba programma kārtējam gadam.

2017.–2020. gadu plānošanas periodā Eurofound darbs iekļaujas sešās galvenajās tēmās:

Skatiet interneta vietnes sadaļu "Tēmas", lai iepazītos ar pilnu pētniecības jomu sarakstu. Katras tēmas lapā izceltas politikas debates, galvenie Eurofound ieguldījumi, notiekošais darbs, svarīgākie resursi, kā arī saistītās publikācijas, raksti, jaunumi un notikumu.

Vai Eurofound veic pētījumus pēc pieprasījuma?

Eurofound veic pētījumus, tikai pamatojoties uz valdes pieņemtajām darba programmām. Tomēr jomās, par kurām aģentūrai ir dati, tā galvenajām ieinteresēto personu organizācijām piedāvā ierobežotu ad-hoc informācijas pieprasījumu pakalpojumu.

Vai Eurofound publicē savus datu kopumus?

Eurofound piedāvā specializētas datubāzes, kā arī datu pārlūku, lai izpētītu un vizualizētu aptauju datus. Aptauju anketas un datu kopas ir pieejamas arī lejupielādei.

Vai Eurofound publicē valsts līmeņa informāciju?

Sava darba ietvaros Eurofound īsteno pasākumu programmu valstu līmenī, kartējot un analizējot sociālekonomiskās tendences un ar šo jomu saistītās tendences visās dalībvalstīs.

Papildus saviem valstu dzīvošanas un strādāšanas profiliem Eurofound piedāvā arī papildu resursus pa valstīm: ziņojumu kopsavilkumus visās ES oficiālajās valodās; valstu un nozaru salīdzinošās analīzes; informāciju par sociālo partneru darbu valsts līmenī; valstu faktu lapas, gadījumu izpētes un datubāzes.

Kas maksā par Eurofound?

Eurofound finansējums ir daļa no Eiropas Komisijas kopējā budžeta. Par fondam piešķiramajiem līdzekļiem lemj oficiālā budžeta izstrādes procedūrā, kurā piedalās Eiropas Komisija, Ministru padome un Eiropas Parlaments. Eurofound darba programmā izklāstīta informācija par gada budžetu.

Vai Eurofound piedāvā finansiālu palīdzību konkrētiem projektiem?

Eurofound uzdevums ir strādāt specializētās ES sociālās politikas jomās un īpaši dot ieguldījumu labāku dzīves un darba apstākļu Eiropā plānošanā un veidošanā. Šis pilnvarojums nepieļauj finanšu atbalsta piešķiršanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par citiem iespējamiem finansējuma avotiem, apmeklējiet Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par finansējuma iespējām un konkursiem.

Vai Eurofound darbs tiek izvērtēts?

Saskaņā ar dibināšanas regulas 28. panta 1. punktu un konsolidētās finanšu regulas 29. panta 5. punktu.Eurofound kā ES aģentūrai ir pienākums regulāri veikt “ex ante un ex post novērtējumus par tām programmām un darbībām, kas ir saistītas ar ievērojamiem izdevumiem”. Visus izvērtēšanas ziņojumus publicē tīmekļa vietnē.

Eurofound publicē informāciju par vadības un ārējās vērtēšanas kontroles sistēmām un to efektivitātes izvērtējumu savā Atbildīgās amatpersonas Konsolidētajā ikgadējā darbības pārskatā.

Kur varu uzzināt papildu informāciju?

Reģistrējieties tiešsaistē, lai saņemtu Eurofound ikmēneša informatīvo izdevumu ar regulāri atjauninātu informāciju par visiem mūsu pasākumiem, vai uzturiet saikni ar Eurofound, izmantojot sociālo tīklu kanālus: Twitter, Facebook , LinkedIn , YouTube.

Apmeklējiet tīmekļa vietnes sadaļu "Publikācijas", lai iegūtu informāciju par Eurofound pētniecības darbību rezultātiem, tostarp Dzīvošanas un strādāšanas Eiropā gadagrāmatu.

Skatiet arī Eurofound tiešsaistes kalendāru, lai uzzinātu par nesenām un gaidāmām publikācijām.

Sabiedrības locekļi var pieprasīt piekļuvi iekšējiem dokumentiem, ievērojot noteiktus nosacījumus. Eurofound ir izveidots arī lejupielādei pieejamo iekšējo dokumentu reģistrs. Tā piedāvā arī virkni informācijas pakalpojumu.

Kur varu atrast informāciju par brīvajām darba vietām?

Skatiet tīmekļa vietnes sadaļu "Vakances", lai uzzinātu par esošām un aktuālām vakancēm, kā arī svarīgu informāciju par strādāšanu Eurofound, tostarp par to, kā pieteikties. Eurofound var izskatīt pieteikumus tikai atklātā vakanču kārtībā un nepieņem spontānus pieteikumus darbam vai CV iesniegšanu.

Vakances Eurofound mēdz parādīties ļoti reti, jo mēs esam maza organizācija, kurā ir ap 100 darbinieku. Kad parādās vakances uz pastāvīgām amata vietām, sludinājumi tiek ievietoti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Oficiālais Vēstnesis ir pieejami visos ES Informācijas birojos, valsts publikāciju iestādēs vai tieši no Eiropas Savienības Publikāciju biroja. Tāpat varat arī abonēt oficiālo Atklāto konkursu žurnālu, kas nodarbojas tieši ar darbā pieņemšanas konkursiem. Lai varētu pretendēt uz darbu Eurofound, kandidātiem jābūt ES dalībvalstu pilsoņiem.

Vai Eurofound piedāvā prakses vietas?

Eurofound ir prakses programma, un parasti pieteikšanās process notiek no decembra līdz janvārim. Skatiet tīmekļa vietnes sadaļu "Vakances", lai iegūtu informāciju par praksi un lasītu par iepriekšējo Eurofound praktikantu pieredzi.

Ja apsverat prakses iespējas, sekojiet Eurofound sociālo tīklu kanāliem, lai saņemtu jaunāko informāciju par pieteikšanās procesa uzsākšanu.

Vai varu apmeklēt Eurofound?

Eurofound ir atvērts apmeklētājiem, un tas piedāvā programmas, kas ir pielāgotas, lai atbilstu grupu vai atsevišķu personu vajadzībām pēc īpašas informācijas. Apmeklējumi tiek organizēti pēc iepriekšēja pieraksta.
 

Kā varu nokļūt Eurofound?

Eurofound atrodas uz dienvidiem no Dublinas, aptuveni 16 kilometru attālumā no pilsētas centra. Adrese: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublina 18.

Vai Eurofound telpas iespējams īrēt?

Raymond-Pierre Bodin Konferenču centrs ir pieejams nomai. Galvenā zāle, kas var uzņemt līdz 120 dalībniekiem, ir aprīkota ar modernu tehnoloģiju un tajā ir deviņas tulkošanas kabīnes, kas izbūvētas atbilstoši ISO standartiem. Ir pieejamas arī mazākas sanāksmju telpas, un to lielākā daļa atrodas vēsturiskajā Loughlinstown House.

Lai rezervētu konferenču centru vai lai pārbaudītu to pieejamību, lūdzu, sazinieties ar ConferenceCentre@eurofound.europa.eu vai zvaniet +353 1 204 3100.

Par mums:

Loughlinstown House