Close ×

Best viewed on Desktop

Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums 2016

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) veiktais Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums sniedz vienreizēju ieskatu par Eiropas pilsoņu šābrīža dzīves kvalitāti.

Atlasiet valsti, dzimumu un vecumu, lai pielāgotu Jūsu pieredzi

2016. gadā Eurofound veiktā ceturtā Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma kopējie rezultāti liecina par vispārēju progresu trīs nozīmīgākajās pārskata jomās — dzīves kvalitāte, sabiedrības kvalitāte un sabiedriskie pakalpojumi, lai gan ne visās valstīs un ne visās sociālajās grupās.

Dzīves kvalitāte

Šis temats aptver galvenokārt tādus jautājumus kā subjektīva labklājības vērtējums un veselība, kā arī tādus individuālus dzīves kvalitātes aspektus kā dzīves apstākļi, mājoklis un materiālā nenodrošinātība, vienlaikus pievēršoties arī jautājumiem par darba un privātās dzīves līdzsvaru un aprūpes pienākumiem.

Dzīves kvalitāte

Vispārējs progress dzīves kvalitātes jomā, turklāt dažu aspektu rādītāji ir atgriezušies pirmskrīzes līmenī.

Nozīmīgākie konstatējumi

 • Optimisma līmenis ir paaugstinājies.
 • Ir palielinājusies apmierinātība ar dzīves līmeni.
 • Apmierinātība ar dzīvi un laimes sajūtas līmenis ir palikuši nemainīgi.
 • Apmierinātība ar dzīves līmeni dažādās dalībvalstīs ir izlīdzinājusies.
 • Materiālās grūtības ir samazinājušās (vairāk cilvēku spēj nodrošināt iztiku), taču vairāk nekā 50 % no iedzīvotājiem 11 valstīs joprojām norādīja, ka viņiem ir grūtības nodrošināt iztiku.
 • Veselības kvalitāte saskaņā ar respondentu pašnovērtējumu kopumā ir paaugstinājusies.
 • Dažos aspektos darba un privātās dzīves līdzsvars ir pasliktinājies.
 • Divās trešdaļās valstu pastāv nopietnas bažas par nepietiekamiem ienākumiem vecumdienās.
 • Vidējais vērtējums skalā no 1 līdz 10, 2011. g.
 • Vidējais vērtējums skalā no 1 līdz 10, 2016. g.
 • Esmu optimistiski noskaņots(-ta) attiecībā uz nākotni  (%) — 2016
 • Esmu optimistiski noskaņots(-ta) attiecībā uz savu bērnu/mazbērnu nākotni (%) — 2016
 • Vismaz vairākas reizes mēnesī (%) — 2007
 • Vismaz vairākas reizes mēnesī (%) — 2016

Optimisms

Darba un privātās dzīves līdzsvars un aprūpes pienākumi

Sabiedrības kvalitāte

Šis temats ietver sociālo nedrošību, sociālo spriedzi, sociālo atstumtību, uzticēšanos cilvēkiem un iestādēm, līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Sabiedrības kvalitāte

Sabiedrības kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies.

Nozīmīgākie konstatējumi

 • Ir palielinājusies uzticēšanās valsts iestādēm.
 • Iesaistīšanās un līdzdalība sabiedrisko organizāciju darbā kļūst arvien populārāka.
 • Vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem ir palielinājusies uzticēšanās cilvēkiem.
 • Ir mazinājusies sociālās atstumtības sajūta.
 • Ir samazinājusies spriedzes uztvere starp nabadzīgajiem un bagātajiem, vadītājiem un padotajiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem, kā arī vīriešiem un sievietēm.
 • Toties nedaudz ir palielinājies spriedzes novērtējums starp reliģiskām un etniskām grupām un mazākā mērā spriedze saistībā ar seksuālo orientāciju.
 • Sajūta, ka ir “daudz” spriedzes (%) — 2007
 • Sajūta, ka ir “daudz” spriedzes (%) — 2011
 • Sajūta, ka ir “daudz” spriedzes (%) — 2016

Sociālā atstumtība

Sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte

Šis temats ietver veselības aprūpi, ilgtermiņa aprūpi, bērnu aprūpi un skolas, kā arī kaimiņattiecību pakalpojumus. Visi pakalpojumi, par kuriem tika uzdoti jautājumi, ir tādi, kas paredzēti sabiedrībai, neatkarīgi no tā, vai tos sniedz publiskas, privātas vai bezpeļņas struktūras.

Sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte

Sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes novērtējums kopumā ir uzlabojies.

Nozīmīgākie konstatējumi

 • Ir paaugstinājusies apmierinātība ar vairākiem būtiskiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, veselības aprūpi un sabiedrisko transportu.
 • Dažās valstīs, kurās apmierinātības ar bērnu aprūpi rādītāji agrāk bija zemi, tie ir uzlabojušies.
 • Vairākās valstīs ir aktuāls jautājums par atkritumu otrreizējās pārstrādes iekārtu pieejamību.
 • Dažās valstīs kā problēma tiek minēta banku pakalpojumu pieejamība lauku apvidos.
 • Sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte dalībvalstīs joprojām ievērojami atšķiras.

Sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte

 • Vidējais vērtējums skalā no 1 līdz 10, 2011. g.
 • Vidējais vērtējums skalā no 1 līdz 10, 2016. g.

2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums — pārskata ziņojums
Lejupielādējiet ziņojumu

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Informācija par Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu. Apsekojums pirmo reizi tika veikts 2003. gadā, un kopš tā laika to veic ik pēc četriem gadiem. Ceturtais apsekojums norisinājās 2016. gadā, un tas aptvēra 33 valstis: 28 Eiropas Savienības dalībvalstis un piecas kandidātvalstis: Albāniju, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Melnkalni, Serbiju un Turciju.

 1. 2003. gads

  pirmais Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

 2. 2007. gads

  otrais Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

 3. 2011. gads

  trešais Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

 4. 2016. gads

  faktiskais darbs un datu apkopošana ceturtajam Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumam

 5. 2017

  7 decembris

  2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma rezultātu publikācija tiešsaistē

 6. 2018

  23 Janvāris

  publicēts 2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma pārskata ziņojums

 7. 2018. gada

  8 marts

  2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma apspriešana Briselē

 8. 2018. gads

  Septembris

  šādu tematu otrreizējā analīze:

  uzticēšanās iestādēm 21. gadsimtā,, sociālā kohēzija un labklājība Eiropā,, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte,, paaudžu dzīves kvalitātes atšķirības.