Daudzvalodība

Eurofound valodu politika tiek īstenota saskaņā ar aģentūras pašreizējo darba programmu, ievērojot Eurofound korporatīvās komunikācijas stratēģiju.

Eurofound daudzvalodu pieeja pamatojas uz trim stratēģijas principiem.

  • Eurofound galvenais mērķis ir sniegt ES līmeņa lēmumu pieņēmējiem laicīgu un politiski nozīmīgu augstākās kvalitātes informāciju, kas vajadzīga, lai veidotu labākus dzīves un darba apstākļus Eiropā.
  • Eurofound īsteno komunikāciju ar valsts līmeņa dalībniekiem, ja tā var ietekmēt vai palīdzēt īstenot ES politiku valsts līmenī vai skar Eiropas mērogā svarīgus jautājumus, kuru risināšanā Eurofound var dot acīmredzamu ieguldījumu ar noderīgu, salīdzināmu informāciju.
  • Eurofound ievēro daudzvalodības nozīmi ES mēroga komunikācijā un atzīst, ka ir svarīgi, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu pieejama informācija viņu valodā.

Šajā kontekstā daži Eurofound pētījumu rezultāti un tīmekļa informācija tiek tulkota vairākās valodās, lai atvieglotu piekļuvi visiem dalībvalstu lietotājiem.

Eurofound tīmekļa vietne ir daudzvalodīga šādā apmērā.

  • Visā vietnē ir pieejama daudzvalodu navigācija.
  • Vairākas augstākā līmeņa mērķlapas ir tulkotas visās valodās. "Visas valodas" ir visas 24 ES oficiālās valodas, izņemot īru un maltiešu valodu, kurās tulkojumu apjoms ir ierobežots zemā izmantojuma dēļ. Tas pats attiecas uz atsevišķām galvenajām lapām, piemēram, lapas "Par Eurofound" saturu, un ar Eurofound apsekojumiem saistītajām lapām. Datu vizualizācijas rīks, kas attēlo apsekojumu datus, ir pieejams visās valodās.
  • Tulkotās publikācijas tiek publicētas tiešsaistē.

Publikāciju tulkošanas programmā ir iekļauti šādi materiāli.

  • Publikāciju kopsavilkumi, ko tulko visās valodās.
  • Gadagrāmata "Dzīve un darbs Eiropā" un dažas citas pamatpublikācijas, ko tulko franču, vācu un pēc vajadzības ne vairāk kā trīs citās valodās.
  • Korporatīvie un reklāmas materiāli, ko tulko pēc vajadzības.
  • Konkrētu publikāciju tulkošanas iespējas ad hoc kārtībā un pēc pieprasījuma izskata katrā gadījumā atsevišķi.

Eurofound organizētajos pasākumos pēc iespējas tiek nodrošināts mutisks tulkojums attiecīgās valodās.

Valodu politikas īstenošanā Eurofound turpinās ievērot pragmatisku un izmaksu ziņā lietderīgu pieeju. Aģentūras mērķis ir nodrošināt plaša mēroga daudzvalodu risinājumus, lai optimizētu piekļuvi lietotājiem visās dalībvalstīs, attiecīgos gadījumos reaģējot arī uz pieprasījumu. Valodu politika un tās īstenošana tiek regulāri pārskatīta, ņemot vērā Eurofound darba programmu, komunikācijas prioritātes un pieejamos resursus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru