Novērošanas centri

Eurofound ir trīs tematiskie novērošanas centri. Tie darbojas kā portāli datu un informācijas pastāvīgai vākšanai un publicēšanai. Esošie novērošanas centri EurWORK un EMCC, un jaunizveidotais centrs EurLIFE nodrošina piekļuvi 2017.–2020. gada plānošanas perioda četrām galvenajām tematiskajām jomām.

Eiropas Darba dzīves novērošanas centrs — EurWORK

 

Eiropas Pārmaiņu novērošanas centrs — EMCC

  • Pārmaiņas darba tirgū
  • Labi funkcionējoši un iekļaujoši darba tirgi
  • Strukturālu pārmaiņu uzraudzība un pārstrukturēšanas pārvaldība
  • Inovācija un darbavietu radīšana uzņēmumos

 

Eiropas Dzīves kvalitātes novērošanas centrs — EurLIFE

 

Eiropas Darba dzīves novērošanas centrs (EurWORK)

EurWORK nodrošina pētniecisku un salīdzinošu informāciju par tām galvenajām norisēm darba apstākļu un ilgtspējīga darba, kā arī darba attiecību jomā, kurām ir ietekme visās dalībvalstīs un ES līmenī. Darba attiecību jomā tas apkopo informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar sociālo dialogu, vienlaikus arī sekojot līdzi norisēm darba dzīvē visās dalībvalstīs. Centra mērķis ir sniegt ieguldījumu uz pierādījumiem balstītas un darba dzīves kvalitāti uzlabojošas politikas un prakses veidošanā.

Eiropas Pārmaiņu novērošanas centrs (EMCC)

EMCC novēro ekonomiskās un sociālās norises, kas izraisa pārmaiņas Eiropas darba tirgos. Tas publicē pētījumus, kuros izpētīti veidi, kā sasniegt labi funkcionējošus un iekļaujošus darba tirgus, uzraudzīt strukturālās pārmaiņas un pārvaldīt pārstrukturēšanu, un veicināt inovāciju un darbavietu radīšanu uzņēmumos.

EMCC Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centrs nodrošina aktuālus analīzes datus par uzņēmumu pārstrukturēšanu, tos papildinot ar informāciju par attiecīgajiem tiesību aktiem un atbalsta iniciatīvām. Tā secinājumi tiek iekļauti datubāzēs, kurās var veikt meklējumus, un gada ziņojumos.

Eiropas Darba uzraudzības centrs raksturo ES un dalībvalstu līmeņa pārmaiņas nodarbinātībā, parādot, kur nodarbinātība palielinās vai mazinās, un šo norišu ietekmi uz darba kvalitāti.

Eiropas Dzīves kvalitātes novērošanas centrs (EurLIFE)

EurLIFE piedāvā piekļuvi apsekojumu datu analīzes un kvalitatīvo pētījumu rezultātiem dzīves kvalitātes un publisko pakalpojumu jomā. Pētījumos tiek pētīta sabiedrības kvalitātes ietekme uz labklājību un izvērtēta publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.

Datu vākšana

Eurofound Eiropas korespondentu tīkls sniedz ieguldījumu visu trīs novērošanas centru darbā. Tīkla eksperti, kas aptver visas 28 dalībvalstis (un Norvēģiju), novērtē faktisko situāciju valstīs, sagatavo gadījumu pētījumus un ziņojumus, analizē secinājumus un nodrošina datus Eurofound Eiropas mēroga salīdzinošajai analīzei — gan E–28 valstu, gan plašākā tvērumā.