Par EurWORK

Eiropas Darba dzīves novērošanas centrs (EurWORK), kas izveidots 2014. gadā, apvieno Eurofound vēsturiskos novērošanas centrus, kuri darbojas darba attiecību jomā (EIRO) un darba apstākļu jomā (EWCO).

Uzdevums

EurWORK aptver visus Eurofound resursus darba apstākļu un ilgtspējīga darba, kā arī darba attiecību jomā. To atbalsta Eiropas korespondentu tīkls visās ES dalībvalstīs un Norvēģijā, kas regulāri ziņo par darba dzīves norisēm attiecīgajās valstīs. Papildu informācijas avotu nodrošina Eurofound divi regulārie apsekojumi par darba dzīves jautājumiem, proti, Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) un Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS).

Galvenais darbības virziens

EurWORK darbība aptver šādas divas Eurofound 2017.–2020. gada plānošanas perioda stratēģijas tematiskās jomas:

Darba attiecību jomā EurWORK darbība aptver šādus divus apakštematus:

Ziņojumos par norisēm darba dzīvē EurWORK regulāri informē par jaunākajām norisēm šādās jomās:

  • dalībnieki un iestādes;
  • kolektīvās darba attiecības;
  • individuālās darba attiecības;
  • atalgojums;
  • darba laiks un līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi;
  • veselība un labklājība darbā;
  • prasmes, mācīšanās un nodarbināmība;
  • darba organizācija;
  • norises ES līmenī.

Produkti

Ziņojumi par norisēm darba dzīvē

Eurofound Eiropas korespondentu tīkls reizi ceturksnī sagatavo valstu kopsavilkuma ziņojumus par jaunākajām darba dzīves norisēm. Šādus ziņojumus papildina tematiskie atjauninājumi iepriekš nosauktajās jomās un raksti par konkrētām valstīm. Kārtējādarba dzīves gada pārskatā tiek īpaši izceltas vissvarīgākās norises valstu un ES līmenī. Korespondenti nodrošina salīdzināmu informāciju no visām dalībvalstīm un Norvēģijas, ko izmanto ziņojumu un tematisko kopsavilkumu sagatavošanai.

Pārstāvības pētījumi

Eiropas Komisija 2006. gadā pilnvaroja Eurofound veikt pētījumus par Eiropas nozaru sociālo partneru organizāciju pārstāvību. Šādi pētījumi ir paredzēti, lai sniegtu pamatinformāciju, kas vajadzīga nozaru sociālā dialoga komiteju izveidei un darbībai Eiropas līmenī. Komisija izmanto šādas komitejas kā mehānismu, lai apspriestos ar darba devējiem un darba ņēmējiem atbilstīgi LESD 154. pantam.

Resursi

EurWORK darba dzīves valstu profili sniedz svarīgu kontekstuālu informāciju par darba dzīves pamatā esošajām struktūrām, institūcijām un noteikumiem ES–28 dalībvalstīs, Norvēģijā un ES līmenī. 

Ar algu, darba laika un kolektīvo strīdu datubāzes palīdzību tiek nodrošināts valstu līmeņa datu kopums, kas aptver ES–28 valstis un Norvēģiju, par laikposmu no 2000. gada līdz 2015. gadam. Tā sniedz ieskatu par sistēmām, kas pašlaik ir ieviestas (piemēram, tiesību aktiem vai koplīgumiem), un dažiem rezultātiem (piemēram, par koplīgumos noteikto darba samaksas līmeni vai darba laiku).

Eiropas darba attiecību vārdnīcā ir apkopoti daudzi mūsdienās visbiežāk lietotie termini nodarbinātības un sociālo attiecību jomā ES līmenī. Datubāzi regulāri papildina, un tajā ir aptuveni 380 šķirkļu un saites uz ES tiesību aktiem un judikatūru.

Citi pētījumi

EurWORK arī veic plašākus pētījumus par darba apstākļiem un darba attiecībām, piemēram, veic sekundāro analīzi, pamatojoties uz Eurofound apsekojumiem, sagatavo regulārus ziņojumus par darba samaksu un darba laiku, ziņojumus pēc Eurofound ieinteresēto personu pieprasījuma un citus stratēģiskus pētījumus šajā jomā.

2017.–2020. gada plānošanas periodā Eurofound pētīs, cik pamatoti ir izveidot kolektīvās rīcības novērošanas centru, lai strukturēti vērtētu kolektīvās rīcības pasākumus visā Eiropā, to cēloņus un rezultātus. Eurofound arī pārskata savu pieeju attiecībā uz ziņošanu par koplīgumiem.

Mērķauditorija

EurWORK mērķis ir kalpot Eurofound galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas sociālajiem partneriem, ES iestādēm un dalībvalstu valdībām, kā arī politikas veidotājiem un praktizējošiem speciālistiem darba apstākļu un ilgtspējīga darba, kā arī darba attiecību jomās.