Par EurLIFE

Eiropas Dzīves kvalitātes novērošanas centrs (EurLIFE) ir Eurofound jaunākais portāls, kas izveidots 2017. gadā.

Uzdevums

EurLIFE nodrošina apsekojumu datu analīzes un kvalitatīvo pētījumu rezultātus dzīves kvalitātes un publisko pakalpojumu jomā ar Eiropas korespondentu tīkla atbalstu visās ES dalībvalstīs un Norvēģijā.

Tā mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem radīt labākus dzīves apstākļus Eiropas pilsoņiem. Pētījumos tiek pētīta sabiedrības kvalitātes ietekme uz labklājību un izvērtēta publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, ņemot vērā faktisko situāciju — sabiedrības novecošanu un pieaugošo daudzveidīgumu, budžeta ierobežojumus un tehnoloģiju pārmaiņas. Eurofound regulārais  Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums (EQLS) sniedz vispusīgu priekšstatu par dzīves apstākļiem Eiropas valstīs un ir nozīmīgs novērošanas centra resurss.

Galvenais darbības virziens

Eurofound stratēģijas tematiskajā jomā “dzīves kvalitāte un publiskie pakalpojumi” EurLIFE 2017.–2020. gada plānošanas periodā pievērsīsies šādiem diviem galvenajiem apakštematiem:

Mērķauditorija

EurLIFE mērķis ir kalpot Eurofound galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas sociālajiem partneriem, ES iestādēm un dalībvalstu valdībām, kā arī politikas veidotājiem, praktizējošiem speciālistiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām dzīves kvalitātes un publisko pakalpojumu jomā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru