ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Publicēts
5 Novembris 2012
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  110
  Atsauces Nr.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Kataloga Nr.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef12611
  Catalogue info

  Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centra (ERM) 2012. gada ziņojums — Pēc pārstrukturēšanas: darba tirgi, darba apstākļi un apmierinātība ar dzīvi - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centra (ERM) 2012. gada ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta pārstrukturēšanas ietekmei uz darba ņēmējiem. Tajā apskatīts, kuri darba ņēmēji zaudēja darbu, sākoties ekonomikas krīzei, kuri no viņiem atrada jaunu darbu un kā darba zaudēšana un vēlāka darba gaitu atsākšana ietekmēja šo darba ņēmēju dzīves apstākļus un apmierinātību ar dzīvi kopumā. Tajā arī aplūkota ietekme uz to darba ņēmēju darba apstākļiem, kas turpina strādāt pārstrukturētajā uzņēmumā. Abi gadījumi, proti, darba ņēmēji, kas zaudēja darbu, un darba ņēmēji, kas turpināja strādāt pārstrukturētajā darbavietā, vēl nekad nav analizēti, pamatojoties uz vienotiem, ES mēroga un reprezentatīviem datu kopumiem. Ziņojumā arī sniegts pārskats par neseno pārstrukturēšanu, izmantojot ERM datubāzi. Lai gan to pārstrukturēšanas gadījumu skaits, kuros paziņots par darbavietu skaita samazināšanu, kopš 2009. gada, kad šādu gadījumu bija visvairāk, ir sarucis, to joprojām ir vairāk nekā paziņojumu par jaunizveidotām darbavietām. Vairāki neseni gadījumi norāda uz nopietnām problēmām kādreiz tik daudzsološajā Eiropas alternatīvās enerģijas nozarē. Secinājumi parāda, ka liela daļa neseno paziņojumu par jaunizveidotām darbavietām ir viesnīcu un mazumtirdzniecības nozarē.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru