Darba laika tendences 21. gadsimtā: darba laika ilgums un tā regulējums Eiropas Savienībā

Šajā ziņojumā apskatītas galvenās tendences un iezīmes, kuras raksturo koplīgumā paredzētā darba laika galveno aspektu evolūciju Eiropas Savienībā 21. gs. pirmajos desmit gados. Galvenokārt pamatojoties uz Eurofound iegūto informāciju visās ES dalībvalstīs un Norvēģijā, tas jo sevišķi pievēršas piecām nozarēm: ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde, banku nozare, mazumtirdzniecība un valsts pārvalde. Ziņojumā raksturoti regulējuma institucionālie režīmi un novērtēta līgumā paredzēto darba stundu (stundas, kuras paredzēts pavadīt darbā saskaņā ar koplīgumu vai vienošanos starp darba devējiem un darba ņēmējiem) un parasto darba stundu (stundas, kuras faktiski pavadītas darbā strādājot) evolūcija laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam. Ziņojumā norādīts uz spriedzi, kura pastāv starp vajadzību samazināt darba stundas, lai sekmētu labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru un izvairītos no darba ņēmēju veselības problēmām, un nepieciešamību nodrošināt darba laika elastību, lai izpildītu modernas pasaules ekonomikas izvirzītās prasības.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru