Ilgstošs jauniešu bezdarbs — īpatnības un politiskie risinājumi

Lai gan situācija jauniešu darba tirgū kopš 2014. gada ir ievērojami uzlabojusies, nesenā ekonomiskā krīze kā mantojumu mums ir atstājusi lielu grupu ilgstoši bez darba esošu jauniešu, kas veido gandrīz vienu trešdaļu no visiem jauniešiem bezdarbniekiem. Šajā ziņojumā ir sniegts atjaunināts apraksts par jauniešu darba tirgu 2016. gadā, kā arī ir aprakstītas tendences, kas bija vērojamas pēdējā desmitgadē. Tajā ir pētīti ilgstoša bezdarba noteicošie faktori — gan sociāldemogrāfiskā, gan makroekonomiskā līmenī. Tajā ir arī sniegti pierādījumi, kas apliecina ilgstoša bezdarba nopietno ietekmi uz jauniešu dzīvi, piemēram negatīvo ietekmi uz ienākumiem un nodarbošanos, kā arī uz vairākiem jauniešu labklājības aspektiem. Ziņojuma nobeigumā tiek apspriesti atsevišķi politikas pasākumi, kurus desmit dalībvalstis nesen īstenojušas, lai novērstu jauniešu kļūšanu par ilgstošiem bezdarbniekiem vai arī lai integrētu viņus darba tirgū vai izglītībā, ja viņi jau ir nonākuši ilgstoša bezdarba situācijā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru