Sociālā mobilitāte Eiropas Savienībā

Eiropas pilsoņi arvien vairāk ir nobažījušies, ka mūsdienu jauniešiem būs mazāk augšupejošas sociālās mobilitātes iespēju nekā viņu vecāku paaudzei. Šis ziņojums atspoguļo dažādu paaudžu sociālās mobilitātes modeļus Eiropas Savienības valstīs. Tajā vispirms analizēta absolūtā sociālā mobilitāte — tas, kā sabiedrības ir mainījušās strukturālo un profesionālo pārmaiņu un sabiedrības attīstības ziņā. Pēc tam tas pievēršas relatīvajai mobilitātei (“sociālajai plūstamībai”), proti, iespējām cilvēkiem pārvietoties starp dažādām profesiju kategorijām. Jaunākās sociālās mobilitātes raksturs ir pētīts, izmantojot Eiropas Sociālā pētījuma (ESS) datus un Eurofound tīkla Eiropas korespondentu konstatējumus Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ziņojumā analizētas arī pašreizējās politiskās diskusijas, pētot, cik liela loma mobilitātei ir bijusi politikas darba kārtībā dažādās dalībvalstīs un kā tā ir organizēta un apspriesta. Pēc tam ziņojumā analizēti šķēršļi vienlīdzīgām iespējām un to politikas šādu iespēju veicināšanai. Visbeidzot, tajā uzmanība pievērsta pārmaiņām pēdējā desmitgadē, kas varētu veicināt sociālo mobilitāti bērnībā un agrīnā izglītībā, skolā un augstākajā izglītībā, kā arī darba tirgū.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru