Quality of life

Sociālā kohēzija un labklājība Eiropā

Pēdējos gados bieži ir dzirdēts apgalvojums, ka sociālā kohēzija — mūsu sabiedrību sociālā struktūra — brūk. Šajā ziņojumā ir empīriski pētīts šis satraucošais viedoklis un ir izvērtēta sociālās kohēzijas nozīme iedzīvotāju vērtējumos par viņu dzīves kvalitāti. Pamatojoties uz datiem no trīs jaunākajiem Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumiem (EQLS), kas veikti attiecīgi 2007. gadā, 2011. gadā un 2016. gadā, ziņojumā ir vērtēts pašreizējais sociālās kohēzijas līmenis ES un tā attīstība laika gaitā. Ziņojums ir orientēts uz grupām, kurās ir zema sociālās kohēzijas līmeņa risks, un uz sociālajām iezīmēm, kas veicina kohēzijas veidošanu. Kopumā konstatējumi liecina, ka papildus prognozējamiem sociālās kohēzijas virzītājspēkiem, piemēram, pārticībai, dāsnai un iekļaujošai labklājības sistēmai, augstam izglītības līmenim un zemam bezdarba līmenim, par vienu no kritiskiem virzītājspēkiem ir kļuvušas digitālās prasmes, kas palielina sabiedrības saliedētību un tādējādi padara ES iedzīvotājus apmierinātākus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru