Darba laiks un darba un privÇtÇs dz¥ves l¥dzsvars Eiropas uz¿ïmumos

Information sheet
Publicēts
9 Maijs 2006
pdf
Formats and languages
 • Lejuplādēt
Autors(-i): 
Eurofound

Kopsavilkums

Pamatojoties uz ‰o informÇciju, Fonds veica visaptvero‰u apsekojumu par darba laiku un darba un privÇtÇs dz¥ves l¥dzsvaru vairÇk nekÇ 21 000 darbavietÇs EiropÇ laika posmÇ no 2004. gada rudens l¥dz 2005. gada pavasarim. Tika apsekotas 15 „vecÇs” Eiropas SavRead more
Pamatojoties uz ‰o informÇciju, Fonds veica visaptvero‰u apsekojumu par darba laiku un darba un privÇtÇs dz¥ves l¥dzsvaru vairÇk nekÇ 21 000 darbavietÇs EiropÇ laika posmÇ no 2004. gada rudens l¥dz 2005. gada pavasarim. Tika apsekotas 15 „vecÇs” Eiropas Savien¥bas (ES15) dal¥bvalstis un se‰as no jaunajÇm dal¥bvalst¥m - âehija, Kipra, Latvija, UngÇrija, Polija un Slovïnija. Tika intervïti personÇla vad¥tÇji un, ja vien tas bija iespïjams, darba ¿ïmïju pÇrstÇvji. AptaujÇ bija iek∫auti jautÇjumi par daÏÇdiem tematiem: elast¥gs darba grafiks un darba laika atskaites, nepilna darba slodze, virsstundas un neierasts darba laiks, vecÇku atva∫inÇjums un citi ilgtermi¿a atva∫inÇjumi, pakÇpeniska un pirmstermi¿a pensionï‰anÇs, kÇ ar¥ konkrïtas politiskas nostÇdnes par labu darba un privÇtÇs dz¥ves l¥dzsvaro‰anai.


Read less

Formats and languages

 • Lejuplādēt
 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  ef0625
  Catalogue info

  Darba laiks un darba un privÇtÇs dz¥ves l¥dzsvars Eiropas uz¿ïmumos

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pamatojoties uz ‰o informÇciju, Fonds veica visaptvero‰u apsekojumu par darba laiku un darba un privÇtÇs dz¥ves l¥dzsvaru vairÇk nekÇ 21 000 darbavietÇs EiropÇ laika posmÇ no 2004. gada rudens l¥dz 2005. gada pavasarim. Tika apsekotas 15 „vecÇs” Eiropas Savien¥bas (ES15) dal¥bvalstis un se‰as no jaunajÇm dal¥bvalst¥m - âehija, Kipra, Latvija, UngÇrija, Polija un Slovïnija. Tika intervïti personÇla vad¥tÇji un, ja vien tas bija iespïjams, darba ¿ïmïju pÇrstÇvji. AptaujÇ bija iek∫auti jautÇjumi par daÏÇdiem tematiem: elast¥gs darba grafiks un darba laika atskaites, nepilna darba slodze, virsstundas un neierasts darba laiks, vecÇku atva∫inÇjums un citi ilgtermi¿a atva∫inÇjumi, pakÇpeniska un pirmstermi¿a pensionï‰anÇs, kÇ ar¥ konkrïtas politiskas nostÇdnes par labu darba un privÇtÇs dz¥ves l¥dzsvaro‰anai.

  Formāti

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru