Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Publicēts
3 Decembris 2013
pdf
Formāti

Kopsavilkums

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  74
  Atsauces Nr.: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef13621
  Catalogue info

  Dzīves kvalitāte Eiropā — sociālā nevienlīdzība

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Šajā ziņojumā aplūkota sociālā nevienlīdzība brīvību un iespēju sadalē starp dažādām indivīdu un iedzīvotāju apakšgrupām Eiropā. Izmantojot Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā (EQLS) apkopotos datus, ziņojums ir pierādījumu bāze sociālajai nevienlīdzībai četrās nozīmīgās dzīves jomās, kas ir veselība, dzīves līmenis, produktīvās un vērtīgās darbības, kā arī personiskā, ģimenes un sabiedriskā dzīve. Ziņojumā pētīta svarīgu sociālo nevienlīdzību izraisošo faktoru, tostarp dzimuma, vecuma, invaliditātes statusa, nodarbinātības statusa un pilsonības statusa, kā arī citu faktoru nozīme. Ziņojumā konstatēts, ka dažos gadījumos ir pierādījumi, ka situācija kļuvusi nelabvēlīgāka un sociālā nevienlīdzība kļuvusi izplatītāka laikposmā starp otro Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu 2007. gadā un trešo šādu apsekojumu 2011. gadā. Ziņojumā ir dots ieteikums pievērst lielāku politisko uzmanību labklājības daudzdimensiju aspektiem apvienojumā ar efektīvu sabiedrisko rīcību sociālās nevienlīdzības novēršanai, iekļaujot to vispārējās politikas jomās Eiropas un dalībvalstu līmenī.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 41.32 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru