Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Publicēts
06 Novembris 2013
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Dzīves kvalitāte Eiropā: Subjektīvā labklājība

  Authors: 
  Eurofound
  Šajā ziņojumā ir izvērtēta krīzes ietekme uz eiropiešu subjektīvo labklājību. 2011. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju 22 valstīts no 27 ES dalībvalstīm bija zemāks kā 2008. gadā, un bezdarba līmenis bija augstāks 25 valstīs no 27 dalībvalstīm. Šie rādītāji norāda uz satraucošām tendencēm, taču ziņojums ir detalizētāks un ar to tiek mēģināts atbildēt uz dažādiem jautājumiem: Kāda ir patiesā ietekme uz cilvēku dzīvēm? Kurš ir cietis vissmagāk? Kur ir bijuši veiksmīgi labklājības modeļi? Kas izskaidro labklājības līmeņa atšķirības visā Eiropā? Kā politika var palielināt vai apturēt labklājības līmeņa pazemināšanos nākotnē? Ziņojumā ir secināts, ka krīze nevar ietekmēt visu cilvēku labklājību vienādi, ne arī visus labklājības aspektus. Labklājības līmenis ir pazeminājies daudzās ES valstīs, saglabājoties kā augstākais ziemeļvalstīs. Tomēr labklājības līmeņa samazināšanās daudzās ES rietumvalstīs atbilst paaugstinājumam austrumu valstīs. Iedzīvotāju grupas ar zemu labklājības līmeni ietver tos, kurus ierobežo invaliditāte vai slimība, un bezdarbniekus.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 42 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru