Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Publicēts
11 Jūnijs 2013
Formāti

Kopsavilkums

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

 • Report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  ef1330
  ISBN: 
  978-92-897-1115-9
  Catalogue: 
  TJ-01-13-008-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18346
  Catalogue info

  Work organisation and employee involvement in Europe

  This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13301
  Catalogue info

  Darba organizācija un darba ņēmēju iesaistīšana Eiropā

  Authors: 
  Eurofound
  Šajā ziņojumā apskatītas iespējas darba ņēmējiem darbavietās visā Eiropā piedalīties lēmumu pieņemšanā vai nu attiecībā uz savu tiešo darbu, vai saistībā ar plašākiem organizatoriskiem jautājumiem, kas skar viņu darbu. Darba ņēmēju iesaistīšana ir darba organizācijas būtiska sastāvdaļa, un ziņojumā ietvertas divas dimensijas: ieskati par darba pienākumu veikšanu – ietekme, ko darba ņēmēji var īstenot attiecībā uz saviem tiešajiem darba pienākumiem, un organizatoriskā līdzdalība – ietekme, kas darba ņēmējiem ir attiecībā uz darba organizēšanu. Lai gan darba ņēmējiem ES27 valstīs iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā ir diezgan ierobežotas, konstatējumi norāda uz acīmredzamajiem ieguvumiem, jo īpaši darba ņēmēju motivācijas un psiholoģiskās labklājības ziņā, kas ir būtiski faktori, lai veicinātu labāku darba izpildi un uzņēmuma produktivitāti.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 43.09 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru