Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

Report
Publicēts
31 Oktobris 2014
pdf
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF

Kopsavilkums

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the Read more

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising. EU-level efforts to promote mobility are sometimes overshadowed at national level by concerns over the potential negative effects of migrant inflows including the undercutting of local wage rates, the abuse of welfare systems and the financial burden that inactive migrants may put on welfare systems. This report documents the current picture of labour mobility within the EU, and puts forward some policy pointers for facilitating the flow of workers while minimising abuses of the migrant worker system and making for smoother transitions for migrant workers. An executive summary is available.

Read less

Formāti

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1456
  ISBN: 
  978-92-897-1232-3
  Catalogue: 
  TJ-01-14-724-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74031
  Catalogue info

  Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

  The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14561
  Catalogue info

  Darbaspēka mobilitāte ES — jaunākās tendences un politika

  Authors: 
  Eurofound

  Eiropas Komisija popularizē ģeogrāfisko mobilitāti kā stratēģiju neatbilstību samazināšanai starp pieprasījumu un piedāvājumu Eiropas darba tirgos. Lai gan migrācijas līmeņi ES dalībvalstīs un starp tām ir zemi salīdzinājumā ar citiem ESAO reģioniem, ES migrantu proporcija, kuri strādā ES, aug. ES līmeņa centienus veicināt mobilitāti dažreiz aizēno valsts līmeņa bažas par potenciālo negatīvo ietekmi, ko varētu radīt migrantu ieplūšana, tostarp vietējo algu likmju samazināšana, labklājības sistēmu ļaunprātīga izmantošana un finanšu nasta, kuru neaktīvie migranti varētu uzkraut labklājības sistēmām. Šajā ziņojumā ir dokumentēta pašreizējā darbaspēka mobilitātes aina ES, kā arī izteiktas dažas politikas norādes, lai veicinātu darba ņēmēju plūsmu un tajā pašā laikā mazinātu migrējošu darba ņēmēju sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu migrējošajiem darba ņēmējiem vieglāku pāreju.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru