Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Publicēts
14 Novembris 2014
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Valstu tipoloģijas izveide dzīves kvalitātes analīzei Eiropā

  Authors: 
  Eurofound

  Eiropas Savienībai kļūstot lielākai un daudzveidīgākai, kļūst arvien sarežģītāk apkopot valsts rīcības ietekmi uz iedzīvotāju dzīvi. Viena no pieejām šim sarežģītajam jautājumam ir valstu iedalīšana grupās, pamatojoties uz dzīves kvalitātei būtiskiem raksturlielumiem. Šajā ziņojumā ir izveidota valstu tipoloģija, pievēršot uzmanību dzīves kvalitātei kā daudzdimensiju koncepcijai. Tajā ir izmantots a) valstu grupām veltītās literatūras apskats, b) valsts spēju un rīcības makrolīmeņa rādītāju empīriska klasteru analīze un c) 2012. gadā veiktā trešā Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma dzīves kvalitātes datu analīze. Šajā ziņojumā ir izveidota apsekojumā iekļauto 34 valstu (28 ES dalībvalstu un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Islandes, Kosovas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas) tipoloģija. Pamatojoties galvenokārt uz literatūras sintēzi, ziņojumā ir ieteikta astoņu grupu sistēma, ko atkarībā no analīzes prasībām var sašaurināt līdz piecām vai trim grupām.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru