Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Publicēts
10 Decembris 2015
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Fóti, Klára

Kopsavilkums

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

 • Full report

  Reference No: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Catalogue: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Authors: 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15461
  Catalogue info

  ES iekšējās mobilitātes sociālā dimensija: ietekme uz sabiedriskajiem pakalpojumiem

  Authors: 
  Eurofound

  Pilsoņu pārvietošanās brīvība dalībvalstīs ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un ir cieši saistīta ar Eiropas pilsonību. Tomēr daudzās uzņēmējdalībvalstīs notiek karstas diskusijas par pieaugošās migrantu ieplūdes ietekmi uz to sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šā pētījuma mērķis bija izpētīt, cik lielā mērā mobilie pilsoņi no Centrāleiropas un Austrumeiropas dalībvalstīm (ES10) pieprasa un izmanto pabalstus un pakalpojumus deviņās uzņēmējvalstīs. Pētījumā arī ir dots ES10 mobilo pilsoņu demogrāfiskais un sociālekonomiskais profils, kā arī apzinātas iniciatīvas viņu integrēšanai uzņēmējvalstīs, kā arī attiecīgu pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai. Ziņojuma galvenais konstatējums ir tāds, ka kopumā ES10 pilsoņi mazāk izmanto labklājības pabalstus un pakalpojumus nekā uzņēmējvalsts vietējie iedzīvotāji, jo īpaši, attiecībā uz sociālajiem mājokļiem un pensijām. Tomēr ir konkrēti pabalsti, galvenokārt, ar nodarbinātību saistīti pabalsti (bezdarba un darba pabalsts), ko viņi pieprasa vairāk.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru