Early childhood care: Accessibility and quality of services

Report
Publicēts
3 Jūlijs 2015
pdf
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC. ConcerninRead more

Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC. Concerning the accessibility of ECEC services, the report describes good practices gathered in the form of case studies that have been evaluated and that describe additional resources for the inclusion in mainstream ECEC services of children with disabilities or learning difficulties, those in a vulnerable social situation and those who belong to disadvantaged groups. 

Read less

Formāti

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1512
  ISBN: 
  978-92-897-1375-7
  Catalogue: 
  TJ-01-15-145-EN-N
  DOI: 
  10.2806/53824
  Catalogue info

  Early childhood care: Accessibility and quality of services

  Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15121
  Catalogue info

  Agrīnā pirmsskolas aprūpe — pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

  Authors: 
  Eurofound

  Piekļuve agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes (APIA) pakalpojumiem un šādu pakalpojumu kvalitāte ir svarīgi jautājumi, kuru nozīme ES aizvien pieaug. Šajā pētījumā izklāstīti pierādījumi par tiem darba apstākļu un strādājošo apmācības elementiem, kas uzlabo APIA kvalitāti. Attiecībā uz pakalpojumu pieejamību ziņojumā raksturoti gadījumu izpētes veidā apkopoti labas prakses piemēri, kas tika izvērtēti un kas raksturo papildu resursus to bērnu iekļaušanai APIA integrēšanas pakalpojumos, kuriem ir invaliditāte, mācību traucējumi, nelabvēlīgi sociālie apstākļi vai kuri pieder pie neaizsargātām iedzīvotāju grupām.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru