Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Publicēts
1 Marts 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  102
  Atsauces Nr.: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF15731
  Catalogue info

  Darba laika tendences 21. gadsimtā: darba laika ilgums un tā regulējums Eiropas Savienībā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā apskatītas galvenās tendences un iezīmes, kuras raksturo koplīgumā paredzētā darba laika galveno aspektu evolūciju Eiropas Savienībā 21. gs. pirmajos desmit gados. Galvenokārt pamatojoties uz Eurofound iegūto informāciju visās ES dalībvalstīs un Norvēģijā, tas jo sevišķi pievēršas piecām nozarēm: ķīmiskā rūpniecība, metālapstrāde, banku nozare, mazumtirdzniecība un valsts pārvalde. Ziņojumā raksturoti regulējuma institucionālie režīmi un novērtēta līgumā paredzēto darba stundu (stundas, kuras paredzēts pavadīt darbā saskaņā ar koplīgumu vai vienošanos starp darba devējiem un darba ņēmējiem) un parasto darba stundu (stundas, kuras faktiski pavadītas darbā strādājot) evolūcija laika posmā no 1999. gada līdz 2014. gadam. Ziņojumā norādīts uz spriedzi, kura pastāv starp vajadzību samazināt darba stundas, lai sekmētu labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru un izvairītos no darba ņēmēju veselības problēmām, un nepieciešamību nodrošināt darba laika elastību, lai izpildītu modernas pasaules ekonomikas izvirzītās prasības.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentāri

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Pievienot komentāru