Changes in remuneration and reward systems

Report
Publicēts
01 Septembris 2016
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

 • Report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Catalogue: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16321
  Catalogue info

  Izmaiņas atalgojuma un prēmiju sistēmā

  Authors: 
  Eurofound

  Papildu prēmiju sistēmu izmantošana Eiropā ir palielinājusies pēdējo desmitgažu laikā, gan attiecībā uz to izmantojošo uzņēmumu skaitu, gan to darbinieku skaitu, kuriem tās piemēro. Papildu prēmiju sistēmas ietver samaksu atbilstoši sniegumam, piemēram, peļņas sadali, samaksu proporcionāli rezultātiem un prēmijas natūrā. Šādi atalgojuma veidi var palīdzēt motivēt un atalgot darbiniekus un sasaistīt samaksu ar uzņēmuma rezultātiem. Šajā ziņojumā pētītas dažādas papildu prēmiju sistēmas, to izmantošanas biežums dažādās valstīs un nozarēs ES un Norvēģijā, kā arī to piemērošana dažādām darbinieku grupām. Pētīts arī tas, kā sistēmas regulē atsevišķās valstīs, cik lielā mērā tās ir integrētas koplīgumos, kā arī sociālo partneru viedokļi.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru