New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Publicēts
12 Jūlijs 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relatiRead more

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits:: 
  82
  Atsauces Nr.: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Kataloga Nr.:: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16191
  Catalogue info

  Jauni temati, jauni rīki un inovatīva prakse, ko pieņēmuši sociālie partneri

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Sociālajam dialogam Eiropā joprojām ir nozīme. Nesen notikušajās ES līmeņa politiskajās debatēs uzsvērts, ka jo īpaši kopš 2008. gada krīzes izveidojušās jaunās debates par sociālo taisnīgumu, demokrātiju, darba kvalitāti un jauniem darba attiecību modeļiem liek apšaubīt tradicionālos darba attiecību veidus un sociālā dialoga sistēmas. Šā salīdzinošā pētījuma galvenais mērķis ir iegūt informāciju par to, kā sociālie partneri ES 28 valstīs un Norvēģijā ir reaģējuši uz daudzajiem jaunajiem politiskajiem, juridiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem, kas radušies pēdējos gados. Ziņojumā aplūkots, kā sociālie partneri pēta jaunus tematus un jaunus rīkus un izstrādā inovatīvu pieeju. Pētījumā ir apzināti vismaz divi atšķirīgi jaunu tematu veidi, proti, jauni temati, raugoties no ES mēroga perspektīvas (piemēram, klimata pārmaiņas), un temati, kas ir jauni tikai dažās dalībvalstīs (piemēram, dzimumu līdztiesība). Pētījumā ir analizēta sociālo partneru prakse starpnozaru, nozaru un valstu līmenī laikposmā no 2000. līdz 2014. gadam.

  Available for download in 22 languages

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru