Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Publicēts
6 Septembris 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 21 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  76
  Atsauces Nr.: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Abpusēji izdevīgi pasākumi: inovatīvi pasākumi caur sociālo dialogu uzņēmuma līmenī

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Labi funkcionējošs sociālais dialogs ir galvenā sastāvdaļa, lai veiksmīgi izstrādātu un īstenotu reformas, kuras nepieciešamas Eiropas tautsaimniecību konkurētspējas palielināšanai un darbavietu skaita palielināšanai. Tas līdzsvaro darbinieku un darba devēju intereses un veicina gan ekonomikas konkurētspēju, gan sociālo kohēziju. Saikne starp sociālo dialogu un produktivitāti un konkurētspēju ir bijusi daudzu pētījumu objekts, jo sevišķi kopš ekonomikas krīzes sākšanās 2008. gadā. Dažās valstīs koplīgumu slēgšanas decentralizācija ir daļa no koordinētas sistēmas, bet citās valstīs trūkst koordinēta sociālā dialoga pamataspektu, piemēram, uzņēmuma līmeņa darbinieku pārstāvības. Šajā ziņojumā sniegta informācija par to, kā vadība, darbinieki un to pārstāvji panāk kopīgus risinājumus kopīgām problēmām. Tajā arī raksturoti pasākumi, jo sevišķi inovatīvas pieejas, kuras izveidotas sociālā dialoga rezultātā, reaģējot uz jauniem izaicinājumiem darbavietās.

  Pieejams lejupielādei 21 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru