Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Publicēts
9 Septembris 2016
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  88
  Atsauces Nr.: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF16291
  Catalogue info

  Elastīgu pensiju shēmu ietekme uz darba mūža pagarināšanu – daļēja pensionēšanās

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Daudzas ES dalībvalstis ir īstenojušas reformas, lai uzlabotu pensiju sistēmu ilgtspēju. Tomēr priekšlaicīgas pensionēšanās iespēju mazināšanai un pensijas vecuma paaugstināšanai ir ierobežota ietekme uz faktisko pensionēšanās vecumu, jo daudz cilvēku nespēj vai nav motivēti strādāt līdz pensijas vecumam. Darba laika saīsināšana ir viena no pieejām, kas dod cilvēkiem iespēju strādāt ilgāk, nekā viņi varētu, ja turpinātu strādāt pilnu darba laiku. Taču šķērslis darba laika saīsināšanai ir ienākumu zudums. Daļējas pensionēšanās shēmas novērš šo šķērsli, aizstājot daļu zudušo ienākumu ar daļēju pensiju vai pabalstiem. Šajā ziņojumā pētīts, kā daļējas pensionēšanās shēmas var palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgas un atbilstošas pensiju sistēmas, dodot cilvēkiem iespēju un motivējot viņus pagarināt darba mūžu. Tajā ir kartētas shēmas valstu un nozaru līmenī ES un Norvēģijā, analizēti to raksturlielumi un izvērtēta to ietekme uz darba mūža pagarināšanu.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru