Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Atjaunināts
28 Janvāris 2016
Publicēts
27 Janvāris 2016
Formāti
Executive summary in 21 languages

PDF

Kopsavilkums

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Catalogue: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15561
  Catalogue info

  Ģimenes ekonomiskās krīzes laikā: izmaiņas politikas pasākumos ES

  Authors: 
  Eurofound

  Visā Eiropā ģimenes ir jutušas sekas ekonomiskajai krīzei, kas sākās 2008. gadā. Šajā ziņojumā ir aprakstīta ģimeņu pieredze pēckrīzes periodā līdz šim brīdim. Tajā sīki iztirzātas tendences 10 dalībvalstīs, ko atlasīja, lai tās pārstāvētu dažādos ģimenes politikas režīma veidus, sākot no tām, kurās ir “vissekmējošākās” politikas (ar kurām palīdz ģimenēm attālināties no tradicionālā viena “maizes pelnītāja” modeļa), līdz tām, kuru politikas ir “visierobežojošākās” politikas (ar kurām iepriekšminēto nesasniedz). Ziņojumā ir analizēta dalībvalstu reakcija uz krīzi. Konstatējumos redzams, ka izmaiņas ģimenes politikā kopš 2010. gada lielākoties ir vairāku konfliktējošu jautājumu rezultāts. Te jāmin ģimenes vajadzību attīstība, pieprasījumi samazināt valsts izdevumus taupības režīmā un vajadzība vienlīdzīgi sadalīt ierobežotos resursus. Šāds konflikts nozīmē, ka ģimenes politikai bieži trūkst integrētas politikas sistēmas. Dažās valstīs pabalsti tika samazināti, neproporcionāli ietekmējot mazāk aizsargātas ģimenes. Citās valstīs tika ieviesti jauni pasākumi ģimenēm, kas cietušas vissmagāk. Kopumā ar šo ziņojumu politikas veidotājiem sniedz pierādījumus no dažādiem valstu nosacījumiem, kuri politikas pasākumi, iespējams, patiesi strādā, lai mazinātu nabadzības vai sociālās atstumtības risku mazāk aizsargātām ģimenēm ar apgādājamiem bērniem.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru