Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Atjaunināts
29 Oktobris 2019
Publicēts
17 Novembris 2016
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums – pārskata ziņojums

  Authors: 
  Eurofound

  Pamatojoties uz piecos iepriekšējos apsekojumos gūto pieredzi, sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) sniedz plašu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas. ES nodarbinātības politikas prioritātes ir paaugstināt nodarbinātības līmeni, pagarināt darba mūžu, palielināt sieviešu dalību darba tirgū, uzlabot produktivitāti un inovāciju un pielāgoties digitālā laikmeta izaicinājumiem. Šo politikas virzienu īstenošanas panākumi ir atkarīgi ne vien no pārmaiņām ārējā darba tirgū, bet arī no labu darba apstākļu radīšanas un darbavietu kvalitātes. EWCS konstatējumi norāda uz to pasākumu spektru un vērienu, kurus politikas dalībnieki varētu izstrādāt, lai risinātu Eiropai šodien aktuālos uzdevumus. Analīzē konstatējumi ir aplūkoti, izmantojot septiņus darbavietu kvalitātes rādītājus (fiziskā vide, darba intensitāte, darba laika kvalitāte, sociālā vide, prasmes un rīcības brīvība, izredzes un ienākumi) un iedalot darbiniekus piecos tipiskos darbavietu kvalitātes profilos. Pamatojoties uz tiešajām intervijām ar 43 850 respondentiem 35 Eiropas valstīs, sestais EWCS mēģina aptvert mūsdienu Eiropas darba dzīves daudzpusīgos aspektus.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 Oktobris 2019
   Authors
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Reference No
   WPEF19059

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru