Quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Atjaunināts
12 Jūlijs 2018
Publicēts
23 Janvāris 2018
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

 • Full report

  Number of Pages: 
  122
  Reference No: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Catalogue: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info

  European Quality of Life Survey 2016

  Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17331
  Catalogue info

  2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

  Authors: 
  Eurofound

  Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma ceturtajā kārtā 2016. gada pēdējā ceturksnī tika aptaujāti gandrīz 37 000 cilvēku 33 Eiropas valstīs (28 ES dalībvalstis un 5 kandidātvalstis). Šajā pārskata ziņojumā ir izklāstīti konstatējumi par ES dalībvalstīm. Šajā ziņojumā izmantota informācija no trim iepriekšējām kārtām un citiem pētījumiem, lai, ņemot vērā pamatinformāciju par Eiropas sabiedrības sociālā un ekonomiskā profila izmaiņām, izpētītu dzīves kvalitātes tendences. Desmit gadus pēc globālās ekonomikas krīzes tajā plaši izvērtēta labjutība un dzīves kvalitāte, lai aptvertu sabiedrības kvalitāti un sabiedriskos pakalpojumus. Šie konstatējumi norāda, ka joprojām dalībvalstu starpā ir atšķirības daudzos aspektos – taču to vēstījums ir niansētāks. Katra dalībvalsts uzrāda savas stiprās puses konkrētos labjutības aspektos, taču dažās sabiedrībās vairāk nekā citās joprojām ir novērojamas nelabvēlīgas situācijas; un visās valstīs joprojām ir ievērojama sociālā nevienlīdzība. 

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru