In-work poverty in the EU

Report
Publicēts
5 Septembris 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, publisRead more

The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since. This endeavour is complicated by the policy focus on employment as a route out of poverty, underplaying the considerable financial, social and personal difficulties experienced by the working poor. The increase in non-standard forms of employment in many countries appears to have contributed to rising in-work poverty. The report argues the case for greater policy attention and action on the part of governments, employers and social partners, not only through direct measures associated with both the minimum and living wage, progressive taxation, in-work benefits and social assistance, but also and more importantly through indirect measures such as more flexible working arrangements, housing, upgrading of skills and childcare.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  66
  Atsauces Nr.: 
  EF1725
  ISBN: 
  978-92-897-1603-1
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-17-772-EN-N
  DOI: 
  10.2806/125135
  Catalogue info

  In-work poverty in the EU

  The ‘working poor’ are a substantial group, the latest estimate putting 10% of European workers at risk of poverty, up from 8% in 2007. This report describes the development of in-work poverty in the EU since the crisis of 2008, picking up where an earlier Eurofound report on this subject, published in 2010, ended and looks at what countries have done to combat the problem since.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF17251
  Catalogue info

  Nodarbinātu personu nabadzība ES

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Nabadzīgi strādājošie ir ievērojama grupa – saskaņā ar jaunākajām aplēsēm pašlaik nabadzības riskam ir pakļauti 10 % Eiropas darba ņēmēju salīdzinājumā ar 8 % 2007. gadā. Šajā ziņojumā ir pētīta nodarbinātu personu nabadzības attīstība ES kopš 2008. gada krīzes, turpinot 2010. gadā publicētajā iepriekšējā Eurofound ziņojumā par šo tematu sākto analīzi un aplūkojot, ko valstis ir paveikušas, lai apkarotu šo problēmu. Šo uzdevumu sarežģī tas, ka politikas uzsvars tiek likts uz nodarbinātību kā izeju no nabadzības, nepietiekami novērtējot ievērojamās finansiālās, sociālās un personiskās grūtības, ar kādām saskaras nabadzīgi strādājošie. Šķiet, ka nodarbinātu personu nabadzības kāpumu ir sekmējusi pēdējos gados pieaugusī nestandarta nodarbinātības veidu izplatība. Ziņojumā norādīts, ka valdībām, darba devējiem un sociālajiem partneriem šim jautājumam būtu jāvelta lielāka politikas uzmanību un rīcība, izmantojot ne vien tiešus pasākumus, kas ir saistīti ar minimālo algu un iztikas minimumu, progresīvu nodokļu sistēmu, strādājošo pabalstiem un sociālo palīdzību, bet arī un jo īpaši netiešus pasākumus, piemēram, elastīgāku darba režīmu, mājokļa atbalstu, prasmju pilnveidi un bērnu aprūpes atbalstu.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru