Social mobility in the EU

Report
Publicēts
19 Aprīlis 2017
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Formāti

 • Full report

  Number of Pages: 
  90
  Reference No: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Catalogue: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16641
  Catalogue info

  Sociālā mobilitāte Eiropas Savienībā

  Authors: 
  Eurofound

  Eiropas pilsoņi arvien vairāk ir nobažījušies, ka mūsdienu jauniešiem būs mazāk augšupejošas sociālās mobilitātes iespēju nekā viņu vecāku paaudzei. Šis ziņojums atspoguļo dažādu paaudžu sociālās mobilitātes modeļus Eiropas Savienības valstīs. Tajā vispirms analizēta absolūtā sociālā mobilitāte — tas, kā sabiedrības ir mainījušās strukturālo un profesionālo pārmaiņu un sabiedrības attīstības ziņā. Pēc tam tas pievēršas relatīvajai mobilitātei (“sociālajai plūstamībai”), proti, iespējām cilvēkiem pārvietoties starp dažādām profesiju kategorijām. Jaunākās sociālās mobilitātes raksturs ir pētīts, izmantojot Eiropas Sociālā pētījuma (ESS) datus un Eurofound tīkla Eiropas korespondentu konstatējumus Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ziņojumā analizētas arī pašreizējās politiskās diskusijas, pētot, cik liela loma mobilitātei ir bijusi politikas darba kārtībā dažādās dalībvalstīs un kā tā ir organizēta un apspriesta. Pēc tam ziņojumā analizēti šķēršļi vienlīdzīgām iespējām un to politikas šādu iespēju veicināšanai. Visbeidzot, tajā uzmanība pievērsta pārmaiņām pēdējā desmitgadē, kas varētu veicināt sociālo mobilitāti bērnībā un agrīnā izglītībā, skolā un augstākajā izglītībā, kā arī darba tirgū.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru