Industrial relations

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Atjaunināts
29 Janvāris 2018
Publicēts
29 Janvāris 2018
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Catalogue: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17551
  Catalogue info

  Sociālo partneru daudzveidīgo attiecību kartēšana. Piemērojot Eurofound analītisko struktūru

  Authors: 
  Eurofound

  Eurofound 2016. gada ziņojumā Sociālo partneru attiecību galveno dimensiju kartēšana ir noteiktas četras sociālo partneru attiecību galvenās dimensijas: sociālo partneru demokrātija, rūpniecības konkurētspēja, sociālais taisnīgums un darbavietu un nodarbinātības kvalitāte. Šis ziņojums sagatavots, pamatojoties uz iepriekš veiktu pētījumu, kur izstrādāts 45 radītāju informācijas panelis, lai novērtētu, kā un kādā mērā šo galveno dimensiju konceptuālo struktūru var piemērot valstu līmenī. Rādītājus valsts līmenī pārbaudīja Eurofound Eiropas korespondentu tīkls, un tie ir pietiekami precīzi, lai tos izmantotu valstu sociālo partneru attiecību sistēmu galveno iezīmju un tendenču kartēšanai. Pētījums apstiprināja, ka precīzu rādītāju informācijas panelis, kas spēj izmērīt un apkopot sociālo partneru faktiskās attiecības ES, ir vērtīgs rīks, lai veiktu salīdzinošu pētījumu, un noderīgs instruments, kuru var izmantot politikas veidotāji, sociālie partneri un ieinteresētās personas. Ziņojumā ir izklāstītas vairākas šīs konceptuālās pieejas turpmākās pilnveides iespējas.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru