Working conditions

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Publicēts
14 Decembris 2018
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

 • Full report

  Number of Pages: 
  78
  Reference No: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Catalogue: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180651
  Catalogue info

  Panākt līdzsvaru: darba un privātās dzīves saskaņošana ES

  Authors: 
  Eurofound

  Kā apvienot darbu un privāto dzīvi ir fundamentāls jautājums daudziem cilvēkiem, ko politikas veidotāji, sociālie partneri, uzņēmumi un fiziskas personas cenšas atrisināt. Vienlaikus darba un privātās dzīves saskarpunktu pārveido jauni izaicinājumi un risinājumi: sabiedrības novecošana, tehnoloģiju attīstība, augstāks nodarbinātības līmenis un mazāks darba stundu skaits nedēļā. Šā ziņojuma mērķis ir izskatīt apgriezti proporcionālo attiecību starp darbu un privāto dzīvi Eiropas Savienībā dzīvojošajiem cilvēkiem, apstākļus, kādos viņi cenšas saskaņot šīs abas dzīves jomas, un to, kas viņiem ir vissvarīgākais, lai panāktu darba–privātās dzīves līdzsvaru. Šis ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz dažādiem datu avotiem, jo īpaši Eiropas darba apstākļu apsekojumu (EWCS) un Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (EQLS).

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru