Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Publicēts
12 Jūnijs 2019
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  76
  Atsauces Nr.: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF180431
  Catalogue info

  Kooperatīvi un sociālie uzņēmumi: Darbs un nodarbinātība atsevišķās valstīs

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Kooperatīvi un sociālie uzņēmumi ir pazīstami ar to noturību pret cikliskām un strukturālām pārmaiņām ekonomikā un to spēju veicināt vietējo un reģionālo ekonomisko attīstību, tostarp sociālo iekļaušanu. Pēdējos gados uzmanība arvien vairāk ir vērsta uz to spēju turpināt ES politikas mērķu sasniegšanu, proti, radīt vairāk un labākas darbavietas, cīnīties pret nestandarta nodarbinātību un veicināt ES integrāciju pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes. Pamatojoties uz gadījumu izpēti no organizācijām piecās ES dalībvalstīs, šajā ziņojumā ir pētīts Eiropas kooperatīvu un sociālo uzņēmumu ieguldījums darbavietu radīšanā un saglabāšanā. Tajā aprakstītas radītās un saglabātās darbvietas, kā arī izklāstīti dažādi atbalsta pasākumi, ko organizācijas izmanto, lai izstrādātu un ieviestu jauninājumus. Tā piedāvā dažas politikas norādes, kuru mērķis ir atbalstīt šo darbvietu nodrošināšanu kooperatīvos un sociālajos uzņēmumos.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru