Quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Publicēts
28 Jūnijs 2019
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180321
  Catalogue info

  Dzīve un sabiedrība ES kandidātvalstīs

  Authors: 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par dzīves apstākļiem piecās pašreizējās ES kandidātvalstīs – Albānijā, Melnkalnē, Serbijā, Turcijā un Ziemeļmaķedonijā. Ziņojuma pamatā ir 2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma (EQLS) rezultāti, aptverot trīs plašas jomas: dzīves kvalitāti, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un sabiedrības kvalitāti. Ziņojumam ir ievada nodaļa ar pārskatu un pieci valstu profili.

  Apsekojuma rezultāti ir būtiski gan no valstu perspektīvas, gan no ES paplašināšanās procesā iesaistīto jomu konteksta. Tie ir būtiski arī plašākā ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā, ko valstis dažkārt cenšas novērtēt visaptverošu uzraudzības pasākumu trūkuma dēļ. EQLS rezultātos redzams, ka daži dzīves kvalitātes aspekti ir vienādi visās kandidātvalstīs. Pēc vairākiem rādītājiem tie ir zem ES-28 vidējiem rādītājiem, toties dažu sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte šajās valstīs tiek vērtēta salīdzinoši augstu.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru