Public services

Quality of health and care services in the EU

Report
Publicēts
11 Jūlijs 2019
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Catalogue: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180341
  Catalogue info

  Veselības un aprūpes pakalpojumu kvalitāte Eiropas Savienībā

  Authors: 
  Eurofound

  Sabiedriskie pakalpojumi ir būtiski, lai sasniegtu augstu sociālās aizsardzības, sociālās kohēzijas un sociālās integrācijas līmeni. Tomēr, lai pakalpojumu sniegšana šajā sakarā būtu efektīva, tiem jābūt labas kvalitātes un vienlīdz pieejamiem pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam. Īpaši aprūpes pakalpojumi ir būtiska ES iedzīvotāju sociālās aizsardzības sastāvdaļa, kas uzlabo dzīves kvalitāti un piekļuvi izglītībai un nodarbinātībai. Šis ziņojums atklāj iedzīvotāju priekšstatus par veselības aprūpes, ilgtermiņa aprūpes un bērnu aprūpes kvalitāti un salīdzina tos starp valstīm, sabiedrības grupām un aprūpes saņēmējiem un netiešajiem pakalpojumu lietotājiem.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru