Industrial relations and social dialogue

Sociālo partneru iesaiste nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos

Report
Publicēts
30 Marts 2022
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Būtiskākie secinājumi

 • Sociālo partneru iesaistīšanai 2021. gada nacionālo atveseļošanas un noturības plānu (ANP) sagatavošanā tika izmantotas daudzveidīgākas iesaistes platformas un procedūras nekā iepriekšējos Eiropas pusgada ciklos. Tomēr saskaņā ar ziņojumiem iesaistīšanās kvalitāte un intensitāte bija nevienmērīga un diezgan daudzās valstīs diezgan vāja.
Read more
 • Sociālo partneru iesaistīšanai 2021. gada nacionālo atveseļošanas un noturības plānu (ANP) sagatavošanā tika izmantotas daudzveidīgākas iesaistes platformas un procedūras nekā iepriekšējos Eiropas pusgada ciklos. Tomēr saskaņā ar ziņojumiem iesaistīšanās kvalitāte un intensitāte bija nevienmērīga un diezgan daudzās valstīs diezgan vāja.
 • Ar ANP sagatavošanu saistītā problēma, ko sociālie partneri minēja visbiežāk, bija tāda, ka apspriešanās laiks nebija pietiekams un netika sniegta pietiekama atgriezeniskā saite par to ieguldījumu plānos. Lai gan Atveseļošanas un noturības mehānisma regulā dalībvalstīm ir prasīts plānos iekļaut kopsavilkumu par to, kā noritējusi apspriešanās ar sociālajiem partneriem un citām attiecīgām ieinteresētajām personām, vairumā ANP šis process ir aprakstīts ļoti īsi un nav skaidri parādīti sociālo partneru viedokļi, ne arī minēts, kuri no šiem viedokļiem ir ņemti vērā.
 • 2022. gada Eiropas pusgada cikls ir liela iespēja īstenot politikas reformas un ieguldījumus, attiecībā uz kuriem dalībvalstis ir uzņēmušās saistības savos nacionālajos ANP. Gan darba devēju organizācijas, gan arodbiedrības ir gatavas iesaistīties apspriešanās procesos, kas palīdzēs īstenot plānos izklāstītos politikas pasākumus un reformas.
 • Šī iesaiste ir vēl jo vairāk nozīmīga, ņemot vērā Ukrainā notiekošo karu un paredzamo izaugsmes kritumu un inflācijas pieaugumu, kas vēl vairāk apgrūtinās ES atgūšanos no pandēmijas.
 • ES sociālo partneru iesaiste ANP īstenošanā palielina to strukturālo reformu iedarbīgumu, kas vajadzīgas, lai panāktu taisnīgu un iekļaujošu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un nodrošinātu sociālo noturību laikā, kad ir jātiek galā ar Eiropā lielāko bēgļu krīzi kopš Otrā pasaules kara. To apņemšanās ir ļoti būtiska arī ES divkāršās pārkārtošanās mērķu sasniegšanai un tai pašā laikā arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna īstenošanas veicināšanai.
Read less

Kopsavilkums

Šajā ziņojumā ir pētīts, cik kvalitatīva ir valstu sociālo partneru iesaiste reformu un politikas veidošanā un īstenošanā Eiropas pusgada cikla ietvaros un valstu reformu programmu sagatavošanā. NextGenerationEU ietvaros dalībvalstis 2021. gadā sagatavoja un iesniedza atveseļošanas un noturības pRead more

Šajā ziņojumā ir pētīts, cik kvalitatīva ir valstu sociālo partneru iesaiste reformu un politikas veidošanā un īstenošanā Eiropas pusgada cikla ietvaros un valstu reformu programmu sagatavošanā. NextGenerationEU ietvaros dalībvalstis 2021. gadā sagatavoja un iesniedza atveseļošanas un noturības plānus (ANP), kuru mērķis ir padarīt Eiropas valstu ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, noturīgāku un gatavāku izaicinājumiem un iespējām, kas saistīti ar zaļo un digitālo pārkārtošanos. Sociālie partneri ziņoja, ka, lai gan pienākums tos iesaistīt ANP sagatavošanā un īstenošanā tika izpildīts, apspriešanās process būtu varējis būt labāk izplānots un organizēts, jo iesaistes kvalitāte un intensitāte vairākās valstīs bija diezgan zema. Šo trūkumu varētu novērst, iesaistot sociālos partnerus ANP sagatavošanā savlaicīgāk un jēgpilnāk. Tādējādi tiktu palielināta ne tikai līdzatbildība šajā procesā, bet arī iecerēto politikas pasākumu un reformu iedarbīgums.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  48
  Atsauces Nr.: 
  EF21002
  ISBN: 
  978-92-897-2253-7
  Kataloga Nr.: 
  TJ-08-22-075-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25099
  Catalogue info

  Sociālo partneru iesaiste nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2022), Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF21002EN1
  Catalogue info

  Sociālo partneru iesaiste nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
  • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
  • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
  • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
  • Table 5: Time allotted for consultation
  • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
  • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
  • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

  List of figures

  • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
  • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru