Eiropas Darba apstākļu apsekojums 2020

Kāda ir Jūsu darba dzīve, un kāda tā ir salīdzinājumā ar citu Eiropas iedzīvotāju darba dzīvi?

Eurofound ir ES aģentūra, kuras uzmanība vērsta uz Eiropas iedzīvotāju dzīvi un darbu, kā arī par to izmaiņām laika gaitā. Reizi piecos gados tā veic apsekojumu, lai aplūkotu cilvēku darba apstākļus un nodarbinātības kvalitāti. Katrs apsekojums sniedz darba pasaules aktuālu pārskatu un atspoguļo to, cik lielā mērā un kā ir mainījusies situācija.

Eiropas Darba apstākļu apsekojumā (EDAA) ir sniegta vērtīga informācija, kas palīdz politikas veidotājiem pieņemt lēmumus par veidu, kā cilvēkiem jāstrādā, un darbavietas, valsts un Eiropas līmenī pieņemt lēmumus, no kuriem varat iegūt Jūs un citi strādājošie cilvēki. Tas apkopo informāciju par Jūsu darba apstākļiem, tostarp, darba laiku, ar darbu saistītajiem riskiem, darba organizāciju, darba un privātās dzīves līdzsvaru, piekļuvi apmācībai, atalgojumu un vispārējo apmierinātību ar darbu.

EDAA tiek veikts visās Eiropas Savienības valstīs, kā arī septiņās kandidātvalstīs, Norvēģijā un Šveicē. Katrā valstī tiks intervēti 1000 līdz 3000 strādājošie – kopumā vairāk nekā 45 000 cilvēku. Intervijas tiks veiktas klātienē mājās. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai apsekojumā piedalītos pēc iespējas vairāk cilvēku, lai rezultāti būtu uzticami. Cilvēki, ar kuriem sazinās, tiek izvēlēti pēc nejaušības principa.

EDAA rezultāti tiks izmantot, lai:

  • uzraudzītu darba kvalitātes panākumus un problēmas
  • analizētu nodarbinātības politikas rezultātus no darba kvalitātes viedokļa
  • noteiktu riska grupas un problēmjautājumus, kā arī ar progresu saistītus jautājumus
  • veicinātu jaunu politiku izstrādi attiecībā uz strādājošiem cilvēkiem 

Pirmie apsekojuma rezultāti tiks publicēti 2021. gadā. Visa apkopotā informācija tiks anonimizēta, lai aptaujas rezultātos nebūtu iespējams identificēt nevienu atsevišķu personu. Tas ir saskaņā ar valstu un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Ar paziņojumu par privātumu var iepazīties vietnē www.ipsos.uk/EWCS7

Sīkākas informācijas saņemšanai sazinieties ar Sophia MacGoris, apsekojuma speciālisti, rakstot uz smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru