Eurofound apsekojumu kvalitātes nodrošināšana

Apsekojumu kvalitātes nodrošināšana

Eurofound mērķis ir garantēt apsekojumu datu augstu kvalitāti, nodrošinot atbilstību vispārpieņemtiem metodoloģijas un procedūru standartiem. Lai to panāktu, izstrādājot un īstenojot apsekojumu un novērtējot tā kvalitāti, tiek ievēroti Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) kvalitātes kritēriji. Eurofound apsekojumiem tiek piemēroti turpmāk minētie kritēriji.

  • Svarīgums: apsekojumam jāatbilst lietotāju pašreizējām un potenciālām vajadzībām.
  • precizitāte: dati jāiegūst tā, lai aplēses būtu pēc iespējas tuvākas reālajām vērtībām. Praktiski tas tiek nodrošināts, maksimāli samazinot kļūdu iespējamību apsekojumā.
  • Savlaicīgums un punktualitāte: datu izplatīšana jāveic cik vien iespējams drīz pēc apsekojuma perioda atbilstīgi noteiktajam datu publiskošanas grafikam.
  • Pieejamība un skaidrība: lietotājiem jānodrošina iespēja viegli piekļūt apsekojuma konstatējumiem un datiem, kā arī jāsniedz tiem konstatējumu interpretēšanai vajadzīgā papildinformācija.
  • Saprotamība un salīdzināmība: dati jāpārskata, salīdzinot ar citos avotos iegūtiem saistītiem datiem un novērtējot, vai atšķirību cēlonis ir dažādas faktiskās vērtības. Jānodrošina datu salīdzināmība laikā un dažādu ģeogrāfisko apgabalu datu salīdzināmība.

Šo kritēriju lietošanas mērķis ir pastāvīgi uzlabot apsekojumu kvalitāti un rentabilitāti. Kvalitātes kritēriji un darbības, kas jāveic, lai tos ievērotu, ir izklāstītas gan konkursu specifikācijās, gan apsekojuma detalizētajā plānā.  Tiek ieviestas procedūras, lai pārbaudītu visus apsekojumu sagatavošanas, praktiskā darba un datu apstrādes aspektus un apkopotu visaptverošu dokumentāciju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību kvalitātes kritērijiem.

Apsekojumu ietekme uz politikas veidošanu un datu lietošanu pētniecībā tiek regulāri pārraudzīta. Tiek apkopota informācija par apsekojumu atbilstību lietotāju vajadzībām. Turklāt tiek pasūtīti un publicēti datu un apsekojumu procesu kvalitātes ārēji novērtējumi.