2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) — finanšu rādītāji

Praktiskais darbs 2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojumā (ECS) tika veikts pa tālruni un pabeigts 2009. gadā. Dati, ko sniedza aptuveni 30 000 organizāciju no visas Eiropas, kuras piedalījās apsekojumā, dos nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Savienības turpmākās politikas veidošanā.

Eurofound un nozīmīgākās fonda darbībā ieinteresētās puses ir nolēmušas, ka būtu lietderīgi gūt priekšstatu par to organizāciju, kuras piedalījās apsekojumā, finanšu rādītājiem. Finanšu rādītāji var būt interesants papildu mainīgais, ko izmanto, lai novērtētu uzņēmumu politiku un praksi tādās jomās kā elastīgums, cilvēkresursu pārvaldība un sociālais dialogs.

Tika izmantota divējāda pieeja.

  • Vispirms galvenajā ECS aptaujā tika uzdoti vairāki jautājumi, lai noskaidrotu aptaujāto vadītāju viedokli par uzņēmumu finanšu rādītājiem un darba ražīgumu.
  • Otrā moduļa (finanšu rezultātu) mērķis bija apstiprināt šo subjektīvo viedokli un palielināt savākto datu analītisko potenciālu. Šajā posmā tika apkopota papildinforrmācija par privātā sektora organizāciju rezultātiem piecās valstīs ar dažādu sociālās labklājības sistēmu – Somijā, Vācijā, Polijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē.

Turpmākie pasākumi

Saskaņā ar paziņojumu pēc sākotnējās pa tālruni veiktās aptaujas TNS Infratest Socialforschung GmbH atkārtoti aptaujāja privātā sektora organizācijas izvēlētajās valstīs, uzdodot dažus papildu jautājumus. Šīs īsās aptaujas nolūks bija papildināt pa tālruni veiktajā aptaujā iegūtās atbildes un uzlabot datu kopas noderīgumu zinātniskajai analīzei. Tajā bija daži jautājumi par finanšu rādītājiem; lai uz tiem sniegtu pilnīgas un precīzas atbildes, iespējams, bija jāpārbauda uzņēmuma dokumentācija.

Šī finanšu rādītāju moduļa rezultāti tiks publiskoti...