2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojuma (ECS) metodoloģija

2009. gada ECS ir otrais liela mēroga organizāciju apsekojums, ko veic Eurofound pēc Eiropas apsekojuma par darba laiku un darba un privātās dzīves līdzsvarošanu (ESWT), kas tika veikts 21 ES valstī 2004.-2005. gadā.

Mērķi

Apsekojuma mērķi bija šādi:

  • saskaņotā veidā shematizēt, novērtēt un kvantitatīvi izteikt informāciju par uzņēmumu politiku un praksi Eiropā;
  • analizēt uzņēmumu prakses un tās ietekmes saistību, kā arī analizēt uzņēmumu praksi no uzņēmumu līmeņa struktūru viedokļa, jo īpaši pievēršot uzmanību sociālajam dialogam;
  • pārraudzīt tendenču attīstību;
  • dot ieguldījumu Lisabonas stratēģijai ar uzņēmumu politiku un praksi saistītos jautājumos attiecībā uz ietekmi uz darbavietu kvalitāti, kā arī sociālā dialoga attīstību uzņēmumos. Apsekojumā jāizstrādā viendabīgi ar šiem jautājumiem saistīti indikatori Eiropas mērķauditorijai.

Izstrāde un metodoloģija

2009. gada ECS tika veikts 30 valstīs: 27 ES dalībvalstīs, Horvātijā, Turcijā un Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā. Par apsekojuma veikšanu bija atbildīgs Minhenes (Vācija) uzņēmums TNS Infratest Sozialforschung sadarbībā ar ekspertu grupu un valstu praktisko pētījumu institūtiem.

Apsekojuma veikšanas līdzeklis bija datorizētas intervijas pa tālruni. Interviju veikšanai pēc nejaušības principa katrā valstī tika atlasīti uzņēmumi, kuros strādāja vismaz 10 darbinieki.

Tika intervēts katra uzņēmuma vadības pārstāvis un, ja iespējams, darbinieku pārstāvis. Vadības pārstāvju intervijas ilgums bija vidēji 20 minūtes, bet darbinieku pārstāvju intervijas — 15 minūtes. Anketas ir publiski pieejamas.

Apsekojumā nebija ietverta lauksaimniecības un zvejniecības nozare, privātās mājsaimniecības un ārpusteritoriālas organizācijas. Izlasē bija iekļautas valsts pārvaldes iestādes.

2009. gada beigās tika veikts apsekojuma papildinājums, lai savāktu papildinformāciju par privātā sektora uzņēmumu finanšu rādītājiem. Papildinājumā tika aptaujātas organizācijas piecās valstīs ar dažādu sociālās labklājības sistēmu — Apvienotajā Karalistē, Polijā, Somijā, Spānijā un Vācijā.

Kvalitātes nodrošināšana

Savā ilgajā darbības laikā Eurofound ir uzkrājis ievērojamu apsekojumu veikšanas pieredzi un izstrādājis kvalitātes nodrošināšanas labāko praksi. 2009. gada ECS kvalitātes nodrošināšanas sistēmai ir četri pamatkomponenti:

  • Plānošana: visa izpētes procesa sistemātiska plānošana un shematizēšana;
  • Apspriešanās: ar ekspertiem, ieinteresētajām personām un apsekojuma lietotājiem, izstrādājot aptaujas anketu, apsekojuma pamatkoncepciju un metodoloģisko stratēģiju;
  • Pārskatāmība: viss izpētes process būs pārskatāms gan iestādes iekšienē, gan ārēji;
  • Dokumentēšana: katra posma, lēmuma vai notikuma dokumentēšana projekta īstenošanas laikā, lai nodrošinātu veikto darbību izsekojamību.

Lai nodrošinātu apsekojuma kvalitāti un saskaņā ar Eurofound praksi, tika nolemts no paša apsekojuma sākuma iesaistīt ekspertus un lietotājus, piemēram, Eurofound ieinteresētās personas, ko 2009. gada ECS padomdevējā komitejā pārstāvēja Valdes locekļi.

Ziņojumā Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma kvalitātes novērtējumā ir novērtēta apsekojuma kvalitāte visos tā posmos — no izlases veidošanas līdz galīgajai datu izplatīšanai.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar Kamillu Galli da Bino (Camilla Galli da Bino), tālr:: 00 353 1 2043125, e-pasts: gdb@eurofound.europa.eu