2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

Interaktīvajā prezentācijā izpētiet 2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma galvenos konstatējumus un kopējos rezultātus.

Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā (EQLS) dokumentēti cilvēku dzīves apstākļi un sociālais stāvoklis, kā arī pētītas problēmas, kas ietekmē Eiropas iedzīvotāju dzīvi. Eurofound no 2016. gada septembra līdz 2017. gada martam veica ceturto šīs sērijas apsekojumu (apsekojumi tiek veikti kopš 2003. gada). 2016. gadā veiktajā EQLS tika aptaujāti vairāk nekā 37 000 cilvēku 33 valstīs — 28 ES dalībvalstīs un 5 kandidātvalstīs (Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija). Tās rezultāti sniedz sīku informāciju par plašu jautājumu klāstu trīs galvenajās jomās:

 • dzīves kvalitāte — subjektīvs labjutības vērtējums, optimisms, veselība, dzīves līmenis un nenodrošinātības aspekti, darba un privātās dzīves līdzsvars;
 • sabiedrības kvalitāte — sociālā nedrošība, sociālā atstumtība un sociālā spriedze, uzticēšanās cilvēkiem un iestādēm, līdzdalība un iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, kā arī iesaistīšanās apmācībā/mūžizglītībā;
 • sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte — veselības aprūpe, ilgtermiņa aprūpe, bērnu aprūpe un citi sabiedriskie pakalpojumi.

Galvenie konstatējumi

Datu pārlūks

Mūsu interaktīvajā datu pārlūkā vizualizējiet, pārlūkojiet un salīdziniet ES un valstu datus par dzīves kvalitāti, sabiedrības kvalitāti un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti.

2016. gadā veiktā EQLS kopējie rezultāti liecina par vispārēju progresu trīs nozīmīgākajās pārskata jomās: dzīves kvalitāte, sabiedrības kvalitāte un sabiedriskie pakalpojumi, lai gan ne visās valstīs un ne visās sociālajās grupās.

Dzīves kvalitāte kopumā ir uzlabojusies, turklāt dažās jomās rādītāji ir atgriezušies pirmskrīzes līmenī. Piemēram, kopš iepriekšējā apsekojuma optimisma līmenis ir paaugstinājies, ir palielinājusies apmierinātība ar dzīves līmeni, apmierinātība ar dzīvi, kā arī laimes sajūtas līmenis ir saglabājies nemainīgs. Apmierinātība ar dzīves līmeni dalībvalstīs ir izlīdzinājusies, veselības kvalitāte saskaņā ar respondentu pašnovērtējumu kopumā ir paaugstinājusies un materiālās grūtības ir samazinājušās (vairāk cilvēku spēj nodrošināt iztiku). Tomēr darba un privātās dzīves līdzsvars ir pasliktinājies, un divās trešdaļās valstu ir nopietnas bažas par nepietiekamiem ienākumiem vecumdienās.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka kopš 2011. gada sabiedrības kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies. Ir palielinājusies uzticēšanās valsts iestādēm, arvien populārāka kļūst iesaistīšanās un līdzdalība sabiedrisko organizāciju darbā, vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem ir palielinājusies uzticēšanās cilvēkiem, ir mazinājusies sociālās atstumtības sajūta un ir samazinājusies spriedzes uztvere starp nabadzīgajiem un bagātajiem, vadītājiem un darbiniekiem, vecākiem cilvēkiem un jauniešiem, kā arī vīriešiem un sievietēm. Tomēr nedaudz ir palielinājies spriedzes novērtējums starp reliģiskām un etniskām grupām un mazākā mērā — spriedze saistībā ar seksuālo orientāciju.

Iegūtie dati liecina, ka kopš iepriekšējās apsekojuma kārtas sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes novērtējums kopumā ir uzlabojies. Ir palielinājusies apmierinātība ar vairākiem būtiskiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, veselības aprūpi un sabiedrisko transportu. Dažās valstīs, kurās iepriekš rādītāji par apmierinātību ar bērnu aprūpi bija zemi, tie ir uzlabojušies. Vairākās valstīs ir aktuāls jautājums par atkritumu otrreizējās pārstrādes iekārtu pieejamību, toties dažās valstīs kā problēma tiek minēta banku pakalpojumu pieejamība lauku apvidos. Tomēr sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte dalībvalstīs joprojām ievērojami atšķiras.

Priekšvēsture

Šajā unikālajā Eiropas mēroga apsekojumā, ko veic ik pēc četriem līdz pieciem gadiem, noskaidro gan iedzīvotāju dzīves objektīvos apstākļus, gan to, kā iedzīvotāji vērtē šos apstākļus un dzīvi kopumā, lai iegūtu visaptverošu datu avotu par Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šajā apsekojumā tiek iegūti dati par jautājumiem, kurus vispārējā statistika neietver, piemēram, sabiedrības kvalitātes novērtējums, uzticēšanās iestādēm un sociālā spriedze. Tajā aplūkots plašs jautājumu klāsts, piemēram, mājokļi, nenodrošinātība, ģimene, veselība un labjutība. Tajā aplūkoti arī subjektīvi temati, piemēram, iedzīvotāju laimes sajūtas līmenis, apmierinātība ar dzīvi un līdzdalība sabiedrībā.

 • EQLS 2003: piedalījās 28 valstis — ES-25 dalībvalstis un 3 kandidātvalstis: Bulgārija, Rumānija un Turcija
 • EQLS 2007: piedalījās 31 valsts — ES-27 dalībvalstis, Norvēģija un kandidātvalstis: Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija
 • EQLS 2011: piedalījās 34 valstis — ES-27 dalībvalstis, un 7 kandidātvalstis vai pirmspievienošanās valstis: bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Horvātija, Islande, Kosova, Melnkalne, Serbija un Turcija.
 • Jaunā EQLS 2016: piedalījās 33 ES dalībvalstis — ES-28 dalībvalstis un 5 kandidātvalstis: Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija.

Metodika

EQLS ir aptauja, kurā, pamatojoties uz statistisko izlasi un aptverot visas sabiedrības grupas, tiek aptaujāti pieaugušie iedzīvotāji (18+), kuri dzīvo privātās mājsaimniecībās. Atkarībā no valsts lieluma un valsts noteikumiem 2016. gadā izlases lielums svārstījās no 1000 līdz 2000 respondentiem katrā valstī.

Eurofound aptaujas partneri Kantar Public klātienē aptaujāja iedzīvotājus viņu dzīvesvietā, izmantojot datorizētas tiešās intervijas (CAPI) metodi un visaptverošu jautājumu sarakstu par dzīves kvalitāti. (Visa savāktā informācija ir apstrādāta, ievērojot visstingrāko konfidencialitāti un garantējot katras intervējamās personas anonimitāti). EQLS 2016 aptaujas anketā liela uzmanība bija pievērsta sabiedriskajiem pakalpojumiem: veselības aprūpei, ilgtermiņa aprūpei, bērnu aprūpei un skolām, mērot dažādus kvalitātes aspektus, piemēram, vienlīdzīga piekļuve, telpas, darbinieki un iedzīvotājiem pieejamā informācija. Sīkāka informācija par apsekojuma metodiku ir pieejama tiešsaistē.

Papildu informācija

 • Drīzumā: 2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma publikācija: pārskata ziņojums
 • 2018. gada februāris: Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma apspriešana Briselē
 • Ceturtā EQLS mikrodati būs pieejami 2018. gada martā.

Eurofound apsekojuma datu sekundārajā analīzē tiks aplūkoti šādi temati:

 • uzticēšanās iestādēm Eiropā 21. gadsimtā,
 • sociālā kohēzija un labjutība Eiropā,
 • integrācijas atšķirības,
 • sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte.

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu, sazinieties ar Tadas Leončikas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru