Pārmaiņu ietekmes paredzēšana un pārvaldība

26 Februāris 2021

Pārmaiņu ietekmes paredzēšana un pārvaldība ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofound darba programmā 2021.–2024Read more

Pārmaiņu ietekmes paredzēšana un pārvaldība ir viena no sešām galvenajām darbībām Eurofound darba programmā 2021.–2024. gadam. Eurofound sniegs pierādījumus par strukturālajām norisēm, kas ietekmē ES ekonomiku un darba tirgus un ko virza galvenokārt digitalizācija un pāreja uz oglekļneitrālu ekonomiku, kā arī Covid-19 krīze. Pētījumu mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem paredzēt pārmaiņas un parūpēties, lai Eiropas darba tirgi un darbavietas būtu tām gatavi.

Sākot ar 2021. gadu, Eurofound sniegs ieskatu par šo megatendenču ietekmi uz dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Digitalizācijas jomā tiks pētīta galvenokārt ietekme uz nodarbinātību un darba apstākļiem, kā arī uz darba tirgu. Tiks aptvertas tādas jomas kā sociālais dialogs un tā nozīme strukturālo pārmaiņu veidošanā, tiesiskais regulējums, sociālā aizsardzība un mākslīgais intelekts. Pamatojoties uz iepriekšējiem pētījumiem par platformu darbu, 2021.–2024. gadā būs iespējams pievērsties politikas iniciatīvām platformu darbā konstatēto problēmu risināšanai, apzinot tās un izvērtējot to efektivitāti.

Eurofound arī centīsies atbalstīt ES pāreju uz oglekļneitrālu ekonomiku, tostarp aprites ekonomiku, un ES atveseļošanas instrumenta „ NextGenerationEU” īstenošanu, pētot sociālekonomisko ietekmi. Tostarp tiks pētītas pārmaiņas nodarbinātībā, darbvietu un darba apstākļu pārveide, kā arī klimata pārmaiņu politikas distributīvā ietekme. Daļēji šis darbs tiks balstīts uz rezultātiem, kas gūti Eurofound īstenotajā izmēģinājuma projektā par rūpniecības nākotni (FOME) .

Lai turpinātu iesākto darbu 2021.–2024. gadā, Eurofound sadarbosies ar dažādām starptautiskām organizācijām un ES aģentūrām, piemēram, ar Eiropas Vides aģentūru (EVA) klimata pārmaiņu politikas sociālās ietekmes jomā. Turklāt tiks stiprināta pašreizējā sadarbība ar citām organizācijām, kas veic pētījumus digitalizācijas jomā – Kopīgo pētniecības centru (JRC), Pamattiesību aģentūru (FRA) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA ). Ir arī paredzēts turpināt partnerību ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO) par mainīgo darba pasauli.

„ES ekonomiku un darba tirgus raksturo megatendenču ietekme, jo īpaši digitalizācija un pāreja uz oglekļneitrālu ekonomiku. Ir svarīgi izpētīt, kā tieši notiek šie pārkārtojumi, kas mainās un kā tas ietekmēs ne tikai uzņēmumus, bet arī darbaspēku un sabiedrību.”

Irēne Mandla, Nodarbinātības nodaļas vadītāja

Read less

Jaunākās izmaiņas

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe

Innovation and technological advancement are natural features of developed economies, and they are necessary to...

Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age

Advances in ICT have opened the door to new ways of organising work. We are shifting from a regular, bureaucratic and ‘...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pārmaiņu ietekmes paredzēšana un pārvaldība

Pierakstīties

Ieinteresēto personu prioritāšu īstenošana

Top

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus pārejai uz oglekļneitrālu ekonomiku un digitālo laikmetu pēc Covid-19 pandēmijas, kā arī izprast šo pārmaiņu ietekmi ES un valsRead more

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt īstenot politikas pasākumus pārejai uz oglekļneitrālu ekonomiku un digitālo laikmetu pēc Covid-19 pandēmijas, kā arī izprast šo pārmaiņu ietekmi ES un valstu līmenī. Piemēram, pētījumi par šo pārmaiņu virzītājspēku ietekmi uz darbavietu ļaus izprast, kā vislabāk atbalstīt darba devējus un darba ņēmējus, lai viņi varētu izmantot iespējas un mazināt ar šīm norisēm saistītās problēmas. Eurofound pētījumu mērķis būs arī atbalstīt uzņēmumus to centienos pielāgoties pasaules ekonomikas nepārtrauktajai attīstībai. Turklāt, izvērtējot klimata pārmaiņu politikas un sociālā taisnīguma nodrošināšanas pasākumu distributīvo ietekmi, tiks gūtas zināšanas, kas noderēs Taisnīgas pārkārtošanās fonda darbā. Reformu uzraudzība un nesen piešķirtais finansiālais atbalsts ļaus arī apmainīties ar politikas pieejām un gūto pieredzi.

Aģentūras darba plāns ir saskaņots ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm 2021.–2024. gadam un sniedz tiešu ieguldījumu vairākās nozīmīgās politikas jomās, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālu Eiropu. Pētījumi atbalstīs jo īpaši šādas Komisijas prioritātes:

Read less

Blogs on this topic

Show more (7)

Galvenie politikas vēstījumi

Top

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījumiem, palīdz politikas veidotājiem risināt dažas no būtiskākajām problēmām šajā jomā.

Read more

Galvenie secinājumi, kas izriet no Eurofound pētījumiem, palīdz politikas veidotājiem risināt dažas no būtiskākajām problēmām šajā jomā.

  • Ir ļoti svarīgi atbalstīt darba devējus un darba ņēmējus laikā, kad notiek divējādā pārkārtošanās uz digitālo laikmetu un oglekļneitrālu ekonomiku. Papildus šīm strukturālajām norisēm milzīgs izaicinājums Eiropas ekonomikai un darba tirgum ir Covid-19 pandēmija.
  • Eiropas tirgos rodas un aizvien vairāk izplatās jauni nodarbinātības veidi, piemēram, platformu darbs un uz IKT balstīts mobilais darbs. Plaša IKT izmantošana sekmē šos nodarbinātības veidus, kurus raksturo jauna veida darba attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju, mainīgi darba organizācijas un darba veikšanas modeļi. Tie radīs gan iespējas, gan riskus ES darba tirgiem, kuriem Covid-19 pandēmijas apstākļos jāveic gan pāreja uz oglekļneitrālu ekonomiku, gan digitālā pārveide.
  • Digitālās tehnoloģijas maina darbu un darba vietu, ienesot darba tirgū pārmaiņas, piemēram, pārstrukturēšanu un darbvietu zaudēšanu, bet sāk rasties arī jauni amati. Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas digitalizācijas dēļ mainās arī darba pienākumi. Līdz ar to rodas pieprasījums pēc citādām prasmēm.
  • Būs svarīgi pētīt kopīgās sekas, ko izraisīs digitalizācija un pāreja uz oglekļneitrālu ekonomiku pēc Covid-19 pandēmijas, un mijiedarbību, abām kopā vairojot rezultātus vai vienas pārejas pozitīvajai ietekmei mīkstinot otras negatīvo ietekmi.
  • Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un darbvietu kvalitāti var uzlabot potenciāls radīt, vākt un izmantot lielu datu apjomu, kura pamatā ir tehnoloģiju attīstība. Tomēr, lai izvairītos no neatbilstošas izmantošanas un neētiskas rīcības, ir svarīgi izskaidrot tādus jautājumus kā datu īpašumtiesības un datu aizsardzība un nodrošināt labu regulējumu un tā ievērošanu.
Read less

Jaunākie un pastāvīgie pētījumi

Top

Eurofound 2021. gadā izpētīs, cik lielā mērā Covid-19 krīze ir izraisījusi īslaicīgas vai paliekošākas pārmaiņas un kāda ir sociālā dialoga nozīme strukturālo un ar krīzi saistīto pārmaiņu ieviešanā, kā arī apzinās ietekmi uz, piemēram, nodarbinātību, amata uzdevumiem, darba pienākumiemRead more

Eurofound 2021. gadā izpētīs, cik lielā mērā Covid-19 krīze ir izraisījusi īslaicīgas vai paliekošākas pārmaiņas un kāda ir sociālā dialoga nozīme strukturālo un ar krīzi saistīto pārmaiņu ieviešanā, kā arī apzinās ietekmi uz, piemēram, nodarbinātību, amata uzdevumiem, darba pienākumiem un pieprasītajām prasmēm.

Balstoties uz savu iepriekšējo darbu saistībā ar digitālo laikmetu, Eurofound turpinās pētīt digitalizācijas ietekmi uz nodarbinātību, darba apstākļiem un darba attiecībām. Konkrētāk, tas publicēs tīmeklī savu vērienīgo pētījumu par digitalizāciju , kurā aplūkotas galvenās tendences Eiropas digitalizācijā un politikas izstrāde šajā jautājumā, kā arī automatizācijas, digitalizācijas un platformu ekonomikas ieviešana un tās radītā ietekme uz darbu un nodarbinātību.

Turklāt Eurofound turpinās pētījumus par digitalizācijas ietekmi uz darba dzīvi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kā uzņēmumu digitalizācija ietekmē nodarbinātību un darba apstākļus (tostarp sociālo aizsardzību). Tiks pētīta arī automatizācijas un digitalizācijas (piemēram, robotizācijas, valkājamo ierīču, mākslīgā intelekta un lielo datu tehnoloģijas izmantošanas darbavietā) ietekme uz cilvēkiem un ētiskie aspekti. Attiecībā uz platformu darbu tiks izvērtētas atsevišķas jaunas iniciatīvas, kas risina tādus jautājumus kā platformās nodarbināto darbinieku pārstāvība, sarunas par darba apstākļiem, apdrošināšanas nodrošināšana un sociālā aizsardzība vai nodokļu maksāšana. Tiks turpināta arī platformu ekonomikas attīstības uzraudzība, izmantojot Eurofound tīmekļa repozitoriju.

Pētot ietekmi, ko rada pāreja uz oglekļneitrālu ekonomiku, Eurofound pēc 2020. gadā saņemta ad hoc pieprasījuma izvērtē šīs pārejas distributīvo ietekmi. Turklāt saistībā ar šīs pārejas ietekmi uz darbu un nodarbinātību Eurofound sagatavos literatūras apskatu, apkopojot pieejamo informāciju nolūkā izprast pašreizējo situāciju. Pētot, kā sabiedrību un iedzīvotājus ietekmē pāreja uz oglekļneitrālu ekonomiku, tiks noskaidrots, kuras iedzīvotāju grupas un reģioni ir visvairāk pakļauti negatīvas ietekmes riskam. Eurofound apkopos pierādījumus par to, kā šī problēma tiek risināta dalībvalstu līmenī. Balstoties uz izdarītajiem secinājumiem, kā nākamais tiks īstenots projekts, kurā pētīs sociālekonomisko ietekmi, ko rada pāreja uz oglekļneitrālu ekonomiku.

Lai apkopotu datus par divējādo pārkārtošanos uz digitālo laikmetu un oglekļneitrālu ekonomiku, Eiropas uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centra (ERMapjomīgāko pārstrukturēšanas gadījumu datubāze tiks pielāgota, lai tajā varētu atrast arī gadījumus, kad apjomīga pārstrukturēšana veikta saistībā ar digitalizāciju un pāreju uz oglekļneitrālu ekonomiku, savukārt atbalsta instrumentu un tiesību aktu datubāzes paplašinās, lai tās aptvertu arī valstu politikā paredzētus intervences pasākumus, kuru mērķis ir risināt ar šīm pārmaiņām saistītās problēmas.

Tālākajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un informācija par darba norisi šajā jomā.

Read less
  • Publications (132)
  • Dati
  • Ongoing work (7)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pārmaiņu ietekmes paredzēšana un pārvaldība

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.