Digitālais laikmets: iespējas un izaicinājumi darbam un nodarbinātībai

28 January 2020

Pēdējo gadu laikā skaitļošanas un telekomunikāciju tehnoloģiju inovāciju rezultātā cilvēku spēja uzglabāt un nodot informāciju, un manipulēt ar to ir ārkārtīgi paplašinājusies. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) būtiski ietekmē gandrīz visas ekonomikas jomas, radot vispārīgu tehnisko pārmaiņu gaitas paātrināšanos. Vienlaikus lielas pārmaiņas šajā digitālajā laikmetā notiek arī ar darbu, tā saturu, organizāciju un dizainu, tiesisko regulējumu un aizsardzību. Šīs pārmaiņas bieži vien sapludina robežas starp dažādām darba dimensijām un starp darbu, nodarbinātību un ārpusdarba nodarbošanos.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Digitālais laikmets: iespējas un izaicinājumi darbam un nodarbinātībai

Politikas veidotājiem vajadzīgs iegūt zināšanas, kas palīdzēs risināt jautājumus par efektīvu tiesisko regulējumu, kā nodrošināt sociālo aizsardzību tās plašākajā nozīmē un rast līdzsvaru starp uzņēmumu, sabiedrību un personu prasībām attiecībā uz digitalizācijas lielā potenciāla izmantošanu.

Eiropas Komisija 2015. gadā pieņēma Digitālo vienotā tirgus stratēģiju Eiropai, to izceļot kā vienu no tās politiskajām prioritātēm. Šī stratēģija pilsoņiem un uzņēmumiem var radīt digitālas iespējas, un tās mērķis ir nostiprināt ES kā pasaules digitālās ekonomikas līdera pozīciju. Tās mērķis ir palielināt piekļuvi informācijai, rast darbu cilvēkiem ar digitālajām prasmēm un pārveidot sabiedriskos pakalpojumus.  Tā kā sadarbīgā ekonomika izplatās visā ES, Komisija meklē iespējas iedrošināt jaunu un inovatīvu pakalpojumu attīstīšanu, vienlaikus nodrošinot atbilstošus aizsardzības pasākumus. Komisijas 2016. gada Paziņojums par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu paskaidro noteikumus un politikas ieteikumus pilsoņiem, uzņēmumiem un dalībvalstīm šajā jomā.

Eurofound darbs

Eurofound aplūko plašāku ietekmi uz darba apstākļiem, darba tiesisko regulējumu un raugās tālāk pāri digitālo tehnoloģiju arvien pieaugošajam mērogam un darbības jomai.

Tiek apzināta kardināli mainošo tehnoloģiju nodarbinātības ietekme uz pakalpojumiem. Eurofound pārbauda arī platformas ekonomikas, sevišķi kolektīvās nodarbinātības, ietekmi uz darba tirgu. Turklāt turpinās izpēte par mobilo darba ņēmēju uz IKT bāzes darba un nodarbinātības apstākļiem.

Tiks pētīts darba un nodarbinātības raksturs digitālajā laikmetā, koncentrējoties uz:

Svarīgākais ieguldījums

Ar Starptautisko Darba organizāciju (ILO) izstrādātā kopīgā ziņojumā par strādāšanu jebkurā laikā un jebkurā vietā ir ņemta vērā tāldarba un IKT mobilā darba ietekme uz atsevišķiem darba apstākļu elementiem.

Eurofound Fonda semināra sērijas (FSS) ir iespēja valdībām, arodbiedrībām un darba devējiem apspriest ES sociālās, nodarbinātības un ar darbu saistītās politikas attīstību. FSS galvenā uzmanība 2016. gadā bija vērsta uz digitalizācijas ietekmi uz darbu un valsts programmas labākai digitālo pārmaiņu ieviešanai izstrādāšanu.

Ongoing work

Highlights (11)

Visi (71)

Publications (30)

Articles (15)

News (5)

Events (21)