Nodarbinātība un darba tirgi

18 Janvāris 2022

Nodarbinātība un darba tirgi ir viena no sešām galvenajām aktivitātēm Eurofound 2021.–2024. gada darbRead more

Nodarbinātība un darba tirgi ir viena no sešām galvenajām aktivitātēm Eurofound 2021.–2024. gada darba programmā. Eurofound turpinās darboties kā kompetences centrs, lai uzraudzītu un analizētu darba tirgus attīstību, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas darba tirgi pēc Covid-19 pandēmijas saskaras ar lielām problēmām. Datu vākšanā un izpētē galvenā uzmanība tiks pievērsta pandēmijas sekām attiecībā uz darbu un nodarbinātību un tam, kā saglabāt darba tirgus darbību un iekļautību.

2021.–2024. gada laikposmā Eurofound pētījumi sniegs nozīmīgu ieskatu par izaicinājumiem un perspektīvām ES nodarbinātības un darba tirgu jomā. Eurofound ir svarīga loma darba tirgus tendenču uzraudzībā, kā arī šo tendenču ietekmes uz dažādām darba ņēmēju grupām uzraudzībā.

Pētījumos galvenā uzmanība tiks pievērsta darba tirgus mainīgajai struktūrai, izmantojot Eurofound labi izveidotos uzraudzības instrumentus, Eiropas darbavietu uzraudzības instrumentu (EDUI) un Eiropas pārstrukturēšanas uzraudzības instrumentu (EPUI), kā arī Eurostat datus. Tā kā dažās valstīs, reģionos, nozarēs un profesijās ir gaidāms augsts bezdarba līmenis, kas ietekmēs arī visdrošākos un neaizsargātākos darba ņēmējus, šie instrumenti palīdzēs noteikt augošās un sarūkošās nozares, profesijas un kvalifikāciju. ERM arī turpinās pārbaudīt liela mēroga pārstrukturēšanas pasākumus, likumdošanas un atbalsta instrumentus, kā arī pasākumus, ko izstrādājuši sociālie partneri un valsts iestādes, lai palīdzētu darba ņēmējiem pāriet no viena darba vai nozares uz citu.

Eurofound pievērsīsies arī darbaspēka trūkumam un nepietiekami izmantotajiem cilvēkresursiem un talantiem noteiktās nozarēs un profesijās, kas ir svarīgas Covid-19 laikā, izpētot politikas iesaistīšanos un uzņēmumu praksi. Īpašie temati skars prasmju neatbilstības darba laiku , ģeogrāfisko vai profesionālo mobilitāti un ārzemnieku integrāciju , kā arī darba tirgū nepietiekami pārstāvētās grupas, piemēram, jauniešussievietes un personas ar invaliditāti . Eurofound aplūkos arī nozares, kuras tradicionāli skar darbaspēka trūkums, un pandēmijas dēļ šis jautājums kļūst vēl aktuālāks. Šīs aktivitātes tiks izmantotas Eiropas uzņēmumu apsekojuma (EUA) nākamā izdevuma sagatavošanas darbā.

Šajā jomā turpināsies arī Eurofound sadarbība ar Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru (KPC). Pārstrukturēšanas izpēte veicinās Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) un Eiropas Sociālā fonda+ (ESF+) darbību. Saistībā ar prasmju un darbaspēka mobilitāti nodarbinātības politikas, kuras mērķis ir novērst darbaspēka trūkumu, kontekstā tiks pētīta saikne ar radniecīgu struktūru Cedefop un Eiropas Darba iestādi.

‘“Joprojām sešiem no desmit cilvēkiem ir atvērti līgumi, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku. Lai gan mūsu rīcībā esošie skaitļi attiecībā uz “netipisku nodarbinātību”, t.i., nepilna laika darbu un noteikta laika darbu, pēdējos piecos līdz desmit gados īpaši nav mainījušies, tie slēpj virzību uz nedrošākiem darba veidiem, un tiem, kuriem ir nedrošs līgums, nav vienādas piekļuves nodarbinātībai vai sociālajai aizsardzībai.”

Tīna Vēbere [Tina Weber], Pētniecības vadītāja, Nodarbinātības nodaļa

Read less

Jaunākās izmaiņas

Digitālais laikmets — automatizācijas, digitalizācijas un platformu ietekme uz darbu un nodarbinātību

Tehnoloģiskās pārmaiņas paātrinās, jo palielinās elektronisko ierīču spēja digitāli uzglabāt, apstrādāt un paziņot...

2021. gada pārskats par Eiropas darbvietām: dzimumu nevienlīdzība un nodarbinātības struktūra

Viena no pārsteidzošākajām norisēm pēdējos 50 gados ir bijis ārkārtīgais sieviešu īpatsvara pieaugums darba tirgū...

Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?

Despite the increasing participation of women in the labour market and a higher share of women than men being hired...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Nodarbinātība un darba tirgi

Pierakstīties

Ieinteresēto personu prioritāro problēmu risināšana

Top

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt politikas pasākumam sniegt zināšanas strukturālo pārmaiņu atbalstam, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas. Tās mērķis ir palīdzēt risināt problēmas, ar kurām nodarbinātības un darba tirgu struktūru jomā saskaras ES un valstu līmenī.

Read more

Eurofound pētījumu mērķis ir palīdzēt politikas pasākumam sniegt zināšanas strukturālo pārmaiņu atbalstam, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas. Tās mērķis ir palīdzēt risināt problēmas, ar kurām nodarbinātības un darba tirgu struktūru jomā saskaras ES un valstu līmenī.

Proti, Eurofound apkopo datus un analizē nodarbinātības un darba tirgus attīstības tendences, identificējot un pārbaudot nepilnības un riska grupas, lai Eiropas Komisijai un citām ES institūcijām, dalībvalstu struktūrām un sociālajiem partneriem sniegtu atbalstu, kas nepieciešams nodarbinātības politikas virzienu efektīvākai izstrādei.

Aģentūras darba plāns ir saskaņots ar Eiropas Komisijas politiskajām pamatnostādnēm 2021.–2024. gadam, tieši balstoties uz vairākām galvenajām politikas jomām, kuru mērķis ir izveidot spēcīgu sociālo Eiropu. Jo īpaši Eurofound pētījumi atbalstīs politikas iniciatīvas saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru pēc Covid-19 krīzes un aktivitātes, kas cita starpā saistītas ar Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam, pastiprinātu Jauniešu garantiju, jauniešu nodarbinātības atbalsta paketi, Prasmju programmu, kā arī jauninājumiem un darbavietu radīšanu, un Eiropas Komisijas priekšlikumu par pienācīgu minimālo algu ES.

Read less

Politikas galvenie ziņojumi

Top

Galvenie Eurofound pētījumu atklājumi kalpo par ieguldījumu politikas veidotājiem, lai risinātu dažus galvenos jautājumus šajā jomā.

Read more

Galvenie Eurofound pētījumu atklājumi kalpo par ieguldījumu politikas veidotājiem, lai risinātu dažus galvenos jautājumus šajā jomā.

  • Pirms Covid-19 krīzes ekonomiskās ietekmes atklāšanas Eiropas darba tirgus atveseļošanās tuvināja ES nodarbinātības līmeni tuvu ES 2020. gada mērķim — 75 %. Lai gan šī krīze ir unikāla ar savu īpašo raksturu, iepriekšējās krīzes ir pierādījušas, ka darbinieku piesaistes saglabāšana darba tirgum un, kur iespējams, kvalifikācijas celšana ir svarīgi aspekti straujas atgūšanās nodrošināšanai.
  • odarbinātības pieaugums vienmēr ir bijis vājākais vidēji apmaksātās darbavietās — visievērojamāk recesiju laikā — un vienmēr visspēcīgākais labi apmaksātās darbavietās.
  • Stabilitāte netipiskā darba līmenī, pieaugot strādājošo skaitam ar “cita veida” līgumiem vai “bez darba līgumiem”, maskē nestabila darba pieaugumu noteiktām grupām. Covid-19 pandēmija vēl vairāk atklāj to darbinieku likteni, kurus krīze ir skārusi vissmagāk un attiecībā uz kuriem ir risks, ka ilgtermiņā viņi tiks skarti visspēcīgāk.
  • Dažādu nestandarta darba veidu īpatsvara pieaugums noved pie dziļākas šķelšanās ES darba tirgos starp labi aizsargātiem darba ņēmējiem un tiem, kam ir ierobežota piekļuve sociālās aizsardzības un darba tiesībām, tādējādi veicinot lielāku darba tirgus segmentāciju.Tas jo īpaši attiecas uz tādu personu skaita pieaugumu, kas strādā “dažāda veida nestandarta” darbos (kam ir dažādi nestandarta darba statusi, piemēram, pagaidu un nepilna laika, pašnodarbinātas personas un nepilna laika darbinieka statuss).
  • Pašreizējam nestabilo darbavietu pieaugumam būs vajadzīgi risinājumi politikas līmenī, lai atbalstītu darba ņēmējus ar ierobežotu piekļuvi sociālajai aizsardzībai un pārstāvībai. Tas ir vēl jo svarīgāk saistībā ar Covid-19 uzliesmojuma radīto ietekmi, kas daudziem ekskluzīviem un pašnodarbinātiem darbiniekiem rada īpašus eksistenciālus riskus.
Read less

Pašreizējie un notiekošie pētījumi

Top

2021. gadā Eurofound turpinās uzraudzīt un analizēt, kā mainās ES darba tirgus struktūra, ņemot vērā arī Covid-19, aplūkojot darba vietu radīšanu un darbavietu zaudēšanu pa nozarēm un profesijām, kā arī galvenās darba struktūras iezīmes.

Read more

2021. gadā Eurofound turpinās uzraudzīt un analizēt, kā mainās ES darba tirgus struktūra, ņemot vērā arī Covid-19, aplūkojot darba vietu radīšanu un darbavietu zaudēšanu pa nozarēm un profesijām, kā arī galvenās darba struktūras iezīmes.

2021. gadā būs pieejami pētījumi par darba tirgus izmaiņām, kas saistītas ar dzimumu un vecumu, izmantojot datus no Eiropas darbavietu uzraudzības instrumentu un tos veicot kopīgi ar Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru. Ziņojot par strukturālajām izmaiņām darba tirgū, izmantos Eiropas darbavietu uzraudzības instrumenta (EDUI), Eiropas pārstrukturēšanas uzraudzības instrumenta (EPUI) un Eurostat datus. Covid-19 ietekme ir bijusi tālejoša, un 2021. gadā būs pieejami pētījumi, kuros pētīta pandēmijas tūlītējā ietekme uz nodarbinātību un valdības un sociālo partneru ārkārtas atbalsta pasākumu efektivitāte. Tiem sekos Eiropas darba tirgus situācijas analīze gadu pēc Covid-19 sākuma, un tajā tiks iekļauti reģioni un nozares, ko krīze skārusi visvairāk.

Būs pieejami arī neseni ES riska pārvaldības stratēģijas pasākumu un juridisko datu bāzu atjauninājumi. Turklāt informācija, kas savākta, izmantojot Eurofound datubāzi Covid-19 PolicyWatch , kas izveidota 2020. gadā, tiks integrēta ES riska pārvaldības stratēģijas atbalsta instrumentos un juridiskajā datu bāzē.

Pārstrukturēšanas analīze un ES riska pārvaldības stratēģijas pasākumu datubāzes iespējamā paplašināšana ir iekļauta arī Eurofound darbībās, kas attiecas uz izmaiņu ietekmes izpēti. Tas aptvers dažus pārstrukturēšanas veidus, piemēram, tos, kas saistīti ar klimata pārmaiņām vai pāreju uz oglekļa neitrālu ekonomiku, digitalizāciju, ārpakalpojumu izmantošanu vai repatriāciju.

2021. gadā būs pieejami kopā ar Cedefop 2019. gadā veiktie pētījumi Eiropas uzņēmumu apsekojuma ietvaros par darbavietu praksi saistībā ar prasmju trūkumu un prasmju izmantošanu Eiropas iestādēs. Pamatojoties uz pašreizējās darbaspēka trūkuma analīzes rezultātiem, jaunās izpētes daļas ietvaros tiks novērtēts, cik efektīvi ir konkrēti iesaistīšanās veidi, jo īpaši tie, kas Covid-19 laikā tika ieviesti, lai novērstu darbaspēka trūkumu jomās, kurās krīze to vēl vairāk akcentē, piemēram, aprūpes nozarē.

Turpmāk norādītajās sadaļās ir pieejamas dažādas publikācijas, dati un pašlaik veiktais darbs par šo tematu.

Read less
  • Publications (1731)
  • Dati
  • Ongoing work (8)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Nodarbinātība un darba tirgi

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.